ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2561

รายงานการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน 2) รายงานผลการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 มีกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2560 ดำเนินการโดยใช้กระบวนการ PDCA+EM ดังนี้

1. การดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ดำเนินการ โดย

ขั้นตอนที่ 1 ร่วมรับรู้สู่การวางแผน (Plan: P)

คณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับกลุ่มโรงเรียนประชุมเพื่อร่วมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ กำหนดเป้าหมายการพัฒนา กำหนดงบประมาณ และกำหนดแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน

ขั้นตอนที่ 2 ร่วมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ (Do: D)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประชุมสร้างความเข้าใจ ในการนำแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐานไปใช้ จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียน สำหรับนำไปดำเนินการระดับกลุ่มโรงเรียนใน 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 สร้างความตระหนัก ขั้นที่ 2 เติมความรู้ ขั้นที่ 3 นำสู่ การปฏิบัติ ขั้นที่ 4 วัดและประเมินผล ซึ่งทำให้กลุ่มโรงเรียนมีแนวทาง การปฏิบัติ มีกระบวนการที่ชัดเจน นำสู่การปฏิบัติได้จริง มีความยืดหยุ่นในการปรับใช้ โดยมีคณะกรรมการ กลุ่มโรงเรียนเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมติดตามสู่การพัฒนา (Check: C)

คณะกรรมการทุกระดับ ดำเนินการนิเทศ ติดตาม เพื่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละกลุ่มโรงเรียน ดำเนินการจัดการสอบ Pre O-NET, Pre NT วิเคราะห์ผลการสอบ Pre O-NET, Pre NT โดยจำแนกผลเป็นรายกลุ่มโรงเรียนและรายโรงเรียน

ขั้นตอนที่ 4 ร่วมปรับปรุงสู่ความสำเร็จ (Act: A)

จัดประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศ สะท้อนผลการนิเทศ และผลสอบ Pre O-NET, Pre NT หาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการตามผลการนิเทศ กลุ่มโรงเรียนดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตามข้อค้นพบจากการสอบ Pre O-NET, Pre NT ดำเนินการสอบ O-NET, NT ตามกำหนด สรุปผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผลและรายงาน

ขั้นตอนที่ 5 ร่วมชื่นชมสู่ความภาคภูมิใจ (Empowerment: EM)

ประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ กลุ่มโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนุนเสริมเติมพลังกลุ่มโรงเรียนที่มีผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความสำเร็จจาก การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. ผลการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน สรุปได้ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนา โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษา 2560

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

1. การดำเนินการในระดับกลุ่มโรงเรียน ควรมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาของกลุ่มโรงเรียนให้ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงกับสาเหตุที่แท้จริง คณะกรรมการควรให้ความสำคัญและมีความชัดเจนในแนวการปฏิบัติ ทีมงานมีความเข้มแข็งและมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด จึงจะทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2. กลุ่มโรงเรียนที่มีกระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามเป้าหมาย เป็นกลุ่มโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรส่งเสริมให้กลุ่มโรงเรียนอื่น ๆ ได้ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มโรงเรียน

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรส่งเสริมให้ใช้กระบวนการ PDCA+EM ในการบริหารงานด้านอื่น ๆ เช่น การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป เสริมพลังการทำงาน (Empowerment) โดยการสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนบุคลากรและเทคโนโลยี

โพสต์โดย สมเร็จ อุดแดง : [8 ก.พ. 2564 เวลา 14:15 น.]
อ่าน [386] ไอพี : 101.51.127.148
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ