ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านป่าขุย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านป่าขุย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน ศึกษาผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านป่าขุย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าขุย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสัมภาษณ์นักเรียนในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างการดำเนินงานโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของข้อมูลเชิงพรรณนา

ผลการศึกษา พบว่า

1. ผลการศึกษาการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านป่าขุย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการดำเนินงานโครงการ (Do) รองลงมา ได้แก่ ด้านการนิเทศและติดตามผล (Check) ด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act) ด้านการวางแผน (Plan) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน (Plan) ในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ จัดประชุมเพื่อวางแผนเตรียมการดำเนินงาน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา และวิเคราะห์การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลวางแผนการดำเนินงานโครงการ ด้านการดำเนินงานโครงการ (Do) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาครูผู้สอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติเพื่อนำมาใช้วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ และมีการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล (Check) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ มีการนิเทศและติดตามการดำเนินงานจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการประเมินผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนำผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลมาใช้ในการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง และด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV จัดประชุมและพัฒนาการดำเนินงานด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมีการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านป่าขุย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ไม่นำผลการวัดและประเมินและผลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคลเพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ครูผู้สอนไม่สรุปผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอน และครูผู้สอนไม่มีการจัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้ DLTV ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนด ครูผู้สอนขาดความตระหนักในการพัฒนาสื่อและเครื่องมือประเมินความสามารถของผู้เรียน และไม่จัดทำแผนซ่อมเสริมนักเรียนโดยใช้ DLTV

2. ผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านป่าขุย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามความเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีกิจกรรมในการดำเนินงานกิจกรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างความตระหนักให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กิจกรรมวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กิจกรรม สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ กิจกรรมการนิเทศการจัด การเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุกกิจกรรม ส่วนผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านป่าขุย ตามความเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ได้แก่ ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV อย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้DLTV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และผลการดำเนินงานโครงการด้านผลสำเร็จตามเป้าหมายโครงการ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติสูงกว่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา

3. ผลศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านป่าขุย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านกิจกรรมการดำเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านกิจกรรมการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ได้แก่ มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV วิเคราะห์ผลการการทดสอบระดับชาติเพื่อนำมาใช้วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ และพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และด้านผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมีค่าเฉลี่ยเรียงจากมากไปหาน้อยสามลำดับแรก ได้แก่ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา และนักเรียนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้

4. ข้อเสนอแนะ

4.1 ควรพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.2 ควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

4.3 ควรจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 ควรจัดระบบการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ

4.5 ควรส่งเสริมให้ครูนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

4.6 ควรเร่งรัดและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนหลักในระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้เป็นไปตามเป้าหมายสถานศึกษากำหนด

โพสต์โดย Oka : [8 ก.พ. 2564 เวลา 08:34 น.]
อ่าน [367] ไอพี : 1.20.225.131
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ