ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกระแล

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกระแล

ชื่อผู้รายงาน : นายอดิศักดิ์ จันกิติ

ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2564

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการประเมินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกระแล ปีการศึกษา 2563 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ( Process Evaluation) และด้านผลผลิต ( Product Evaluation) โดยทำการประเมินจากครู จำนวน 9 คน นักเรียน จำนวน 151 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน ขอบเขตด้านเนื้อหา ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และด้านผลผลิต เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

พบว่าความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกระแล ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมา คือ โครงการนี้สอดคล้องกับภารกิจหลักด้านงานวิชาการของโรงเรียน และโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน โครงการนี้ตอบสนองความต้องการของนักเรียน โครงการนี้มีแผนการดำเนินงานชัดเจน โครงการนี้มีความเป็นไปได้ที่จะประสบผลสำเร็จ โครงการนี้สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจนตามลำดับ ส่วนโครงการนี้มีระยะเวลาในการดำเนินงานเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ

ความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกระแล ในภาพรวมครูมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้โครงการสำเร็จ มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมา คือ บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและมีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละกิจกรรมอย่างเหมาะสมตามลำดับ ส่วนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการโดยรวมมีความเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ และการเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกระแล ในภาพรวมครู มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การได้รับความร่วมมือจากครู บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมา คือ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตลอดทุกระยะ ส่วนสถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ สรุปผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทุกรายการ

4. ผลการประเมินผลผลิตโครงการ

4.1 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกระแล ในภาพรวมครูและนักเรียน มีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ความเหมาะสมของผลผลิตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกระแล ในภาพรวมนักเรียนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และมีวินัย มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ข้ออื่น ๆ รองลงมา คือ ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะตามลำดับ ส่วนด้านมุ่งมั่นในการทำงานมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นๆ

4.2 ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในโครงการ

การจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกระแล ในภาพรวมครูและนักเรียนมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมปลูกผักสวนครัว มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ๆ รองลงมา คือ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ ส่วนกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพ มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น ๆ

โพสต์โดย นายอดิศักดิ์ จันกิติ : [8 ก.พ. 2564 เวลา 08:01 น.]
อ่าน [338] ไอพี : 1.4.158.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ