ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ

เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย นางฐิตินันท์ สิริโชคเจริญ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนหัวเรื่อพิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประส 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้ 3.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 หลังเรียนได้เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม กระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 ห้อง จำนวน 29 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ แบบสอบถามความพึงใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์

โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้ศึกษาปัญหาและข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานด้านการจัดการเรียนรู้ จากนักเรียนและครู ผู้เกี่ยวข้อง สำหรับนำไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการออกแบบและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ตามลำดับขั้นตอน โดยใช้องค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการกำหนดขั้นตอนกิจกรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย

อาศัยกรอบแนวคิดต้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของ Joyce Well and Calhoun จำนวน 6 องค์ประกอบได้แก่ (1) หลักการ แนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน (2) วัตถุประสด์ของรูปแบบ (3) ขั้นตอนการงัดการเรียนผู้ (4) ระบบสังคม (5) หลักการตอบสนอง และ(6) ระบบสนับสนุน และกรอบกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่ออกแบบผ่านการตรวจสอบคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ การทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนที่เกี่ยวข้อง

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีองศ์ประกอบสำคัญครบ 6 ประการ ดังนี้ 1 แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐาน 2. วัตถุประสงค์ 3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4.ระบบสังคม 5. หลักการตอบสนอง 6. ระบบสนับสนุน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ขั้นเตรียม 2. ขั้นสอนและเสนอบทเรียนต่อทั้งชั้น 3. ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม 4. ขั้นทดสอบย่อบ 5. ขั้นสรุป

3. ผลการศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม พบว่า 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกของผู้เรียนก่อน และหลังการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 11.52 คะแนน และ 23.97 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนะสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2 ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนรู้แบร่วมมือเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย เท่กับ 44.66 คะแนน และ 74.76 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนะสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์

โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นว่า รูปแบการเรียนรู้แบบนี้เป็นรูปแบบที่ดี ได้ทำงานกลุ่ม เป็นวิธีสอนที่ให้ทุกคนได้ร่วมมือกัน คนที่ไม่เก่งได้ทำงานกับคนเก่ง การฟังอธิบายจากเพื่อนทำให้กล้าซักถามในสิ่งที่ไม่เข้าใจ การทำงานกลุ่มเป็นสิ่งที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ และทุกคนได้ร่วมมือกันในกลุ่ม และได้เรียนรู้จากต่างกลุ่มทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดที่หลากหลาย

โพสต์โดย adong : [8 ก.พ. 2564 เวลา 07:48 น.]
อ่าน [999] ไอพี : 101.51.234.189
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ