ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังห

ชื่องานวิจัย การพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้วิจัย ประจญ ปัญโญใหญ่

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหาคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 3) พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพูน จังหวัดลำพูน และ 4) เพื่อศึกษาการใช้การบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่ส่งผล ต่อคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชากรผู้ให้ข้อมูล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน หัวหน้าฝ่ายบริหารในโรงเรียน จำนวน 4 คน ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 47 คนครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 57 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้เป็นร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาคุณลักษณะ ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า

1.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ในการแก้ปัญหาคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก นักเรียนไม่เก็บของเล่นของใช้เข้าที่ ไม่เข้าแถวตามลำดับ และขาดความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม

1.2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ในการแก้ปัญหาคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักเรียนขาดความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง และไม่สนใจค้นคว้าหาความรู้จากสื่อในโรงเรียน

1.3 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ในการแก้ปัญหาคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียน และขาดการบันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้

1.4 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ในการแก้ปัญหาคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ ของโรงเรียน สังคม และขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียน

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการ ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า

2.1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการนักเรียนระดับ ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การบริหารจัดการ ขาดการวางแผน และการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล

2.2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตอนต้น ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก การบริหารจัดการขาดการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล

2.3 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก การบริหารจัดการขาดการวางแผน

2.4 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก การบริหารจัดการขาดการวางแผน และการนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผล

3. ผลการศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่ส่งผลต่อ คุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า ใช้การบริหารจัดการ 1 โรงเรียนใหญ่ 4 โรงเรียนเล็ก ประกอบด้วย โรงเรียนใหญ่ คือ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง โรงเรียนเล็ก คือ โรงเรียนปฐมวัยบ้านกลาง โรงเรียนประถมศึกษาตอนต้นบ้านกลาง โรงเรียนประถมศึกษาตอนปลายบ้านกลาง และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นบ้านกลาง โดยมีกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนใหญ่และโรงเรียนเล็ก 5 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนการดำเนินงาน 2) การสร้างความรู้ความเข้าใจ 3) การจัดกิจกรรม 4) การประเมินผล และ5) การนำผลการประเมินไปใช้พัฒนา ส่วนผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ การบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก

4. ผลการศึกษาการใช้การบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พบว่า

4.1 คุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ ความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด การบริหารจัดการมีการวางแผนการดำเนินงาน มีการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ มีการประเมินผล และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนา

4.2 คุณลักษณะความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง มีความตั้งใจและเพียรพยายามในการเรียนรู้

โพสต์โดย เอกอาวุธ สุริยะเจริญ : [7 ก.พ. 2564 เวลา 09:23 น.]
อ่าน [398] ไอพี : 125.26.248.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ