ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อ

พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางสาวเดือนฉาย อำทะวงษ์

หน่วยงาน โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

ปีที่พิมพ์ 2563

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สร้างขึ้นโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ4) เพื่อประเมินการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมายสำหรับใช้ในการวิจัย จำนวน 23 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน ใช้เวลา 22 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าประสิทธิภาพ(E1 / E2) และการทดสอบสมมติฐานใช้ t – test (Dependent Samples) สรุปผลการวิจัยตามลำดับดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า

1.รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีชื่อว่า “PSPPSD Model”

ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมสถานการณ์ (Preparing for situation : P) เตรียม

สถานการณ์และบทบาทสมมติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความชัดเจน และควรมีความใกล้เคียงกับความจริง2)ขั้นเลือกผู้แสดง (Selection the performer : S) เลือกผู้แสดงให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการแสดง ผู้แสดงควรมีบุคลิกลักษณะ มีความสามารถตามบทบาทที่ต้องการ 3) ขั้นเตรียมภาษา (Preparing the language : P) ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อให้สามารถใช้คำศัพท์วลีสำนวนประโยคที่ถูกต้องในการแสดงบทบาทสมมุติ 4) ขั้นเตรียมผู้สังเกตการณ์ (Preparing the observer: P) เตรียมผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชมในการสังเกตการแสดงบทบาทสมมุติของผู้แสดงมีข้อคิดและข้อเสนอที่ได้จากการชมและบันทึกข้อมูลในการแสดงบทบาทสมมุติ 5) ขั้นแสดง (Show : S) แสดงตามบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้แสดงโดยคำนึงถึงเวลาในการแสดง การออกเสียง การแสดงท่าทางที่เหมาะสมกับบทบาทนั้น 6) ขั้นอภิปรายและสรุปผลการแสดง(Discussion and conclusion : D) ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผลจากเรื่องที่ได้ชมแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละคนและสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติและ

2. ประสิทธิภาพผลของรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เพื่อ

2.1 รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมีค่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ E1/E2=80.43/80.54 ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่

2.2 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ย 25.73 และ 32.21 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงตามขึ้นไปด้วย และช่วยนักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการวิจัยได้

โพสต์โดย แขก : [7 ก.พ. 2564 เวลา 08:21 น.]
อ่าน [404] ไอพี : 58.11.25.125
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ