ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนช

ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นายสุทธวิทย์ มานะพิมพ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อทดลองใช้ชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แหล่งข้อมูลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องแหล่งข้อมูลการสร้างและพัฒนารูปแบบประกอบด้วย ผลจากการจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียนที่สำหรับทดลองใช้เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แหล่งข้อมูลการทดลองใช้และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดทักษะอาชีพ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและแบบประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย( ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าt(Dependentsamples t-test)และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาการติดตั้งโซล่าเซลล์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ วิชาการติดตั้งโซล่าเซลล์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมปัญหาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.59 ถึง 4.63

2. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พบว่า

2.1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้พัฒนาขึ้นตามหลักการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ทั้งหมด 7 ชุด ประกอบด้วย

ชุดที่ 1 เรื่อง โซล่าเซลล์เบื้องต้น ชุดที่ 2 เรื่อง ความรู้ทางไฟฟ้า ชุดที่ 3 เรื่อง การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ชุดที่ 4 เรื่อง โซล่าเซลล์ระบบอ๊อฟกริด ชุดที่ 5 เรื่อง โซล่าเซลล์ระบบออนกริด ชุดที่ 6 เรื่อง พญาแล้งลงหนอง

ชุดที่ 7 เรื่อง ดูแลได้ใช้นาน ซึ่งแต่ละชุดกิจกรรมประกอบด้วย ดังนี้ 1) ชื่อชุดกิจกรรม 2) คำชี้แจง 3) คำแนะนำ 4) ผังมโนทัศน์การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม 5) ผลการเรียนรู้ สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม 6) แบบทดสอบก่อนเรียน 7) กิจกรรมการเรียนรู้ 8) แบบทดสอบหลังเรียน 9) บรรณานุกรม 10) ภาคผนวก

2.2 ผลการประเมินร่างชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69

3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องการติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า

3.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ผลวิเคราะห์ทักษะอาชีพหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57

4. ผลการประเมินชุดกิจกรรมตามแนวทางผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การติดตั้งโซล่าเซลล์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

4.2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีระดับคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ระดับเห็นด้วยมากที่สุด

โพสต์โดย ครูวิทย์ : [7 ก.พ. 2564 เวลา 03:51 น.]
อ่าน [400] ไอพี : 125.25.177.232
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ