ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการประเมินโครงการเกษตรพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1

รายงานผลการประเมินโครงการเกษตรพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิตของโครงการ และประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการเกษตรพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ประชากรที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 79 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ แบบสอบถามความคิดเห็นของครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ แบบสอบถามผลผลิตด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบสอบถามความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินโครงการเกษตรพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป้าซางเหนือ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการเกษตรพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป้าซางเหนือ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แปลผลและนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายการประเมินพบว่า

1. ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 และครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 20.25

2. การประเมินโครงการเกษตรพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ผลการประเมนโดยรวมและรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ

3. การประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสม มีความสอดคล้อง และเพียงพออยู่ในระดับมาก เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ การกำหนดหลักการและเหตุผลของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีความสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ ทำให้เกิดการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้เรียน

3. การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสม มีความสอดคล้อง และเพียงพออยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการเป็นผู้มีความรู้ความสนใจความสามารถเหมาะสม จํานวนบุคลากรเพียงพอ สําหรับการดําเนินโครงการ ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดําเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ

4. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลการประเมินพบว่า ความเหมาะสม มีความสอดคล้อง และเพียงพออยู่ในระดับ มากที่สุด เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ ผู้รับผิดชอบ และผู้เกี่ยวข้องโครงการมีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ การกําหนดระยะเวลาและสถานที่ใน การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสม การกําหนดขั้นตอนการจัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมีความเหมาะสม กิจกรรมของโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การเผยแพร่และขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมสู่ชุมชนมี การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. การประเมินด้านผลผลิต ผลการประเมินพบว่ากิจกรรมที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) ผลการดำเนินกิจกรรมปลูกมะนาว ในบ่อซีเมนต์ ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น และนักเรียนแสดงออกถึงความมีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ 2) การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงสุกร ทำให้นักเรียนแสดงออกถึงความมีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ และนักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม 3) การดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ ทำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง

5.1 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ตามความคิดเห็นของครู บุคลากรกรในภาพรวมในการปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านักเรียนมีมุ่งมั่นในการทำงาน รองลงมาคือมีจิตสาธารณะ และด้านความมีวินัยตามลำดับ ซึ่งแยกรายละเอียดดังนี้

5.1.1 ด้านความมุ่งมั่นในการทำงาน พบว่านักเรียน มีการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสม และมีความอดทนต่องานที่ได้รับมอบหมาย รองลงมา คือนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และนำไปปฏิบัติได้ และนักเรียนมีความเต็มใจในการปฏิบัติกิจกรรม มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตามลำดับ

5.1.2 ด้านความมีวินัย พบว่านักเรียนมีระเบียบในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องควบคุมและได้ประพฤติปฏิบัติตนตามข้อตกลงของกิจกรรม รองลงมา คือมีความตรงต่อเวลาและมีระเบียบแบบแผนในการทำกิจกรรม และนักเรียนมีการวางแผนในการทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ ตามลำดับ

5.1.3 ด้านจิตสาธารณะ พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รองลงมา คือ นักเรียนช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงานด้วยกำลังกาย กำลังใจ และนักเรียนดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานด้วยความเต็มใจตามลำดับ

5.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการดำเนินโครงการเกษตรพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ในภาพรวมมีความพึงพอใจ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการเกษตรพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ รองลงมาคือการจัดกิจกรรมปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ทำให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการพึ่งตนเอง และการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง

5.3 ความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการเกษตรพึ่งตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานกิจกรรมต่างๆของโครงการเกษตรพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือนักเรียนได้นำผลผลิตจากโครงการไปประกอบอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการและนักเรียนได้เรียนรู้กิจกรรมของโครงการเกษตรพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีความสุข นักเรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ นักเรียนได้นำความรู้จากสิ่งที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันอยู่

โพสต์โดย ratcyber : [6 ก.พ. 2564 เวลา 16:09 น.]
อ่าน [461] ไอพี : 171.5.54.96
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ