ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ส่งผลต่อผลการ ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ

การวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี นำโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 และ2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ลักษณะของการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง จากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จำนวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 2) โรงเรียนอำนาจเจริญ 3) โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 4) โรงเรียนปทุมราชวงศา 5) โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 6) โรงเรียนดงสว่างวิทยา 7) โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ และ8) โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ด้านผู้บริหาร ผลการ สัมภาษณ์และสนทนากับผู้บริหาร มีประเด็นการศึกษาอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่1) กระบวนการบริหารในโรงเรียน 2) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู 3) การสร้างขวัญ กำลังใจครู และ 4) ปัญหา/อุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า

1.1 กระบวนการบริหารในโรงเรียน ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1) การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม กระจายอำนาจรับฟังความคิดเห็น เน้นการแสดงแนวคิดของครู 2)การนำแผนปฏิบัติราชการลงสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายหน่วยเหนือและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ของโรงเรียน ที่สอดคล้องกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการประชุมสรุป แผนงาน/โครงการ ก่อนเปิดภาคเรียน และวางแผนการจัดทำโครงการในอนาคตต่อไป โดยนำนโยบาย จุดเน้น สพฐ.และเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวตั้งเพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง 3) ผู้บริหารให้ความสำคัญ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานของครู สร้างความตระหนักให้กับครูและนักเรียน 4)มีการนิเทศภายใน ผู้บริหารคอยให้กำลังใจครูอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 5) สร้างเครือข่ายพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนด บทบาท หน้าที่ ไม่ขัดแย้งกับการบริหารโรงเรียน โดยยึดหลักการดำเนินการตามกลยุทธ์หลักของโรงเรียนที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) จัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจักการเรียนการสอน จัดระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียน7) สร้างขวัญกำลังใจ ให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน 8)จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอนและ 9)สร้างแรงบันดาลใจ ให้โอกาส มองเห็นความสามารถของครู

1.2 การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครู ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ1) การจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ที่ส่งเสริมผู้เรียนเต็มศักยภาพ 2)การวิเคราะห์หลักสูตรรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ Test Blueprint ลงสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนถือว่าสำคัญที่สุด 3) การนำ Test Blueprint มาวิเคราะห์และลงสู่กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 4) การใช้คลิปจาก You tube มาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) การส่งเสริมให้ครูมีนวัตกรรมการสอนของตนเอง โดยมีการประกวด เชิดชูเกียรติครู 6) การใช้นวัตกรรม PLC ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงปัญหานักเรียนและ 7)ทำการทดสอบ Pre-O-NET อย่างน้อย ๒ ครั้งก่อนสอบ โดยยึด Test Blueprint ของ สทศ.มาเป็นแนวการสอนเสริมเติมเต็ม

1.3 การสร้างขวัญ กำลังใจครู ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1)นำผล O-NET มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ 2)ยกย่องชมเชย มอบเกียรติบัตรให้แก่ ครู นักเรียน หน้าเสาธง ที่ประชุม และในวันสำคัญ 3)ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์โรงเรียน ให้ชุมชน และสมาคมศิษย์เก่าได้รับทราบ ผลงานของครู นักเรียน 4)จัดกิจรรมสัมพันธ์ ศึกษาดูงานทุกปี 5)สร้างโอกาสให้ครู ให้ความอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน 6)มอบชุด และเครื่องหมายให้กับครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ 7)ส่งเสริมให้ครูเข้าประกวดแข่งขันเพื่อให้ครูได้มีเกียรติบัตรมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน 8)มอบโล่รางวัลให้นักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน 9)มอบเกียรติบัตร และให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ทำคะแนน O-NET ตามที่โรงเรียนได้แจ้งไว้และ 10)สร้างวัฒนธรรมองค์กร PRONE คือการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

1.4 ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1)มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นบ่อยครั้งทำให้การเรียนการสอนไม่เต็มที่ 2) นักเรียนในเขตพื้นบริการที่มีผลการเรียนดี ไปเรียนโรงเรียนที่มีชื่อเสียงกว่า 3)ช่วงการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นช่วงเดียวกับการสอบ O-NET ทำให้การจัดการเรียนการสอนในช่วงนั้นไม่เต็มที่เท่าที่ควร 4) สัดส่วนของครูไม่ลงตัว บางกลุ่มสาระครูเกิน บางกลุ่มสาระครูขาด 5) งบประมาณในการบริหารงาน/โครงการมีจำกัด ทำให้บางโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และ 6) โรงเรียนอยู่พื้นที่ห่างไกล ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

2. ด้านครูผู้สอน ผลการ สัมภาษณ์และสนทนากับครูผู้สอน มีประเด็นการศึกษาอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) เกี่ยวกับหลักสูตร 2) วิธีการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 3) การสร้างขวัญ กำลังใจนักเรียน 4) ปัญหา อุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า

2.1 เกี่ยวกับหลักสูตร ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1)วางแนวปฏิบัติในการวิเคราะห์หลักสูตรทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างเวลาเรียน แผนการเรียน โครงสร้างหน่วย 2) ทำการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโดยสำรวจความสนใจของผู้เรียนว่านักเรียนสนใจวิชาการ/วิชาชีพ/ทักษะภาษา แล้วมาทำคำอธิบายรายวิชาจากหลักสูตรแกนกลางฯ 3) วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และตัวชี้วัดทั้งที่มีในหลักสูตร 2551 แล้วให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจะมีกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา ศิลปะ และวิชาเพิ่มเติม ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย เป็นการพัฒนาศักยภาพรายบุคคลของผู้เรียน/และตามความสนใจ โดยแนวคิดจากโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4) การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ จะดูตัวชี้วัด เพื่อเพื่ออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้และ KAP ตามแนวคิดการจำแนกจุดมุ่งหมายการศึกษาของ Bloom 5) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จะเน้นตามธรรมชาติของรายวิชา เช่นในรายวิชาภาษาไทย ใช้นวัตกรรมหนังสือเล่มเล็ก 6) ด้านการวัดและประเมินผล ใช้การวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีการวัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน โดย ครูออกแบบจากกระบวนการเรียนรู้ กำหนด Rubrics ออกแบบโดยอิงมาตรฐาน 7) การวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์จะทำการวัดในรายวิชาแล้วใช้ Mode สำหรับการประเมิน โดยมีการประเมิน 4 ด้าน คือครูประเมินนักเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมิน และผู้ปกครองประเมิน จากนั้น ก็จัดส่งไปที่ฝ่ายวิชาการทำการประเมินภาพรวมของโรงเรียน อีกครั้งหนึ่งและ 8) โรงเรียนมีการลงนาม MOU ในการยกระดับผลการสอบ O-Net

2.2 วิธีการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1) สอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการต่างๆ 2) สอนแบบ 5e 7e 5steps PBL CBL CILL ใช้ Google Classroom Quizizz Open approach Kahoot Plicker Google form สื่อและแอฟลิเคชั้น ICT ต่างๆ สอนแบบโครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน เทคนิคการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 3R8C2L สอนแบบ 5 STEPs สอนแบบร่วมมือรวมพลังของเคแกน เช่น team-pair-solo team-pair-share สอนแบบโครงงาน การจับคู่ buddy การสอนแบบ Co-5Steps แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม (gang of four) สอนแบบ STEM 3) ใช้แนวคิด เด็กไม่อยู่ข้างนอก ครูสอนเต็มเวลา เด็กมีการเดินเรียนไปห้องวิชา (rotation) มีการคละเด็กตามความสามารถทุกปี 4) ใช้การประชุม PLC เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเรียนการสอน 5) ครู ทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 6) จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนตั้งแต่เริ่มต้นตามความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน 7 จัดทำ web page ความรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติม 8) มีการจัดทดสอบ/ตอบปัญหาตลอดภาคเรียน และส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 9) จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษและ 10) สร้างโมเดล ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองขึ้นมา

2.3 การสร้างขวัญ กำลังใจนักเรียน ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1) ยกย่อง ชมเชย ให้คะแนนพิเศษ เมื่อนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้ของขวัญ รางวัล ของที่ระลึก 2) มอบเกียรติบัตรพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล 3) มอบเงินรางวัล ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและ 4) ให้ความเอาใจใส่ ความใกล้ชิด โดยให้นักเรียนเรียนครูว่า คุณพ่อ คุณแม่ เป็นการเติมเต็มความรู้สึกที่ดีแก่นักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นกำพร้าเทียม (นักเรียนอาศัยอยู่กับตายาย)

2.4 ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1)ขาดสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยอย่างพอเพียง 2) นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน 3) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและ 4) นักเรียนเตรียมการสอบหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น GAT/PAT 5) นักเรียนบางส่วนยังอ่าน และเขียนภาษาไทยไม่คล่อง

3. ด้านนักเรียน ผลการ สัมภาษณ์และสนทนากับนักเรียน มีประเด็นการศึกษาอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) เหตุผลแรงจูงใจในการสอบ O-NET 2) การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของครู3) การได้รับขวัญ กำลังใจและ 4) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า

3.1 เหตุผลแรงจูงใจในการสอบ O-NET ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1) ต้องการวัดความรู้ ของตัวเอง อยากรู้ว่าตนเองอยู่ในระดับใด 2) ต้องการสร้างชื่อเสียงให้ตนเอง สร้างความภาคภูมิใจให้ครอบครัวและโรงเรียน 3)คะแนนถูกบันทึกใน ปพ. 4) ใช้ประกอบในการศึกษาต่อ 5) สอบพร้อมกัน เหมือนกันทั้งประเทศ ต้องการเปรียบเทียบคะแนนตนเองกับคนอื่นในประเทศ 6) ต้องการได้รับรางวัลจากคุณครูและ 7)ต้องการทุนการศึกษาจากผู้อำนวยการโรงเรียน

3.2 การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนของครู ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1)ครูช่วยแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 2) ครูช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนตลอดและสอนเสริมให้เป็นพิเศษช่วงใกล้สอบ 3) ทำข้อสอบเก่าๆและวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกัน 4) ใช้ข้อสอบ O-NET เป็นข้อสอบเก็บคะแนนหรือข้อสอบกลางภาค 5) ครูจะเน้นข้อสอบที่ยากๆมีการให้ทำรายงานเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาที่ออกข้อสอบ 6) ครูเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างมาก 7) การจัดการเรียนการสอนของครู ได้มีการทบทวนบทเรียน ที่เป็นสาระสำคัญ ของข้อสอบ o-net ที่มีการวิเคราะห์ข้อสอบ ของแต่ละปี และฝึกหัดทำข้อสอบของปีที่ผ่านมาและ 8) มีการสอนเสริมเติมเต็มให้กับนักเรียน ม.3 และ ม.6

3.3 การได้รับขวัญ กำลังใจ ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1) ผู้อำนวยการให้ทุนการศึกษาให้เสื้อโรงเรียน 2) เวลาที่ครูสอนเสริมก็มีการแจกขนม ให้รางวัล 3) ครูให้กำลังใจโดยเฉพาะก่อนวันสอบ 1 วันก็มาให้กำลังใจ 4) ให้นักเรียนชั้น ม.5 เตรียมห้องสอบให้พี่ ม.6 5) วันสอบผู้ปกครอง พ่อ แม่ อวยพร ขอให้ทำข้อสอบได้ 6) ผู้ปกครองสอบถามถึงการสอบว่าเป็นอย่างไร ทำข้อสอบได้หรือไม่ บอกขอให้ได้คะแนนสอบดีๆ 7) ครูจัดซื้อ คอร์ส เรียนออนไลน์ ในการเตรียมตัวสอบ O-NET และ GAT PAT ให้นักเรียน 8) ได้รับการยกย่อง เชิดชู ติดป้ายหน้าโรงเรียน 9) คุณครูบางท่าน จะเลี้ยงข้าว เลี้ยงเนื้อย่างเมื่อสอบเสร็จ 10) ผู้บริหารให้กำลังใจหน้าเสาธง 11) ครูเอาใจใส่ ดูแลดีเหมือนคนในครอบครัว พาไปสอบ พาไปทำกิจกรรมและ 12) ผู้ปกครองพ่อแม่เป็นกำลังใจอย่างเต็มที่ ช่วยจัดหาหนังสือ แต่มอบความรักให้ตลอดเวลา

3.4 ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1) เวลาน้อย ต้องทำหลายๆอย่างในห้วงเวลานั้น 2) กิจกรรมเยอะ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ทัน ครูเร่งสอน เร่งให้ส่งงาน 3) เวลาไม่พอ ต้องช่วยงานที่บ้าน 4) กังวลเรื่องการศึกษาต่อและ 5). บางครั้งนักเรียนรู้สึกท้อ ไม่อยากทำข้อสอบ

4. ด้านผู้ปกครอง ผลการ สัมภาษณ์และสนทนากับผู้ปกครอง มีประเด็นการศึกษาอยู่ 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน 2)การดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน 3) การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน และ4) ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า

4.1ความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียน ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ1) การบริหาร ภูมิใจ ประทับใจ บริหารงานงานได้ในระดับดีมาก 2) การเรียนการสอน ครูจัดการเรียนการสอนได้ในระดับดีมาก ครูมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่สอน 3) การดูแลเอาใจใส่นักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนดูแลเอาใจใส่นักเรียนได้ในระดับดีมากและ 4) การมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม

4.2 การดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1) ให้เรียนพิเศษตามความต้องการของลูก พ่อ แม่ ทำหน้าที่รับ-ส่ง 2) ลดงานบ้านให้ทำงานโรงเรียน 3) ติดตามสอบถามการเรียน ติดตามจากนักเรียนด้วยการสอบถามพูดคุยขณะทานข้าว ถามที่ปรึกษาและไลน์ผู้ปกครอง 4) ดูแลสุขภาพ โดยจัดเตรียมอาหารเช้า- เย็น และ5)บทบาทหน้าที่ พ่อแม่ทำหน้าที่ทุกอย่าง เช่น แม่บ้าน คนขับรถ หมอ พยาบาล เพื่อน

4.3 การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1) มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนตามโอกาสเหมาะสม 2)ระดมทรัพยากร บริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างและพัฒนาพื้นที่ในโรงเรียนในโอกาสบุญผ้าป่า หรือกิจส่วนตัว เช่นบริจาคพัดลมและ 3) เป็นวิทยากร เป็นวิทยากรอบรมด้านการงานอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง

4.4 ปัญหาและอุปสรรค ที่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 คือ 1) จัดหน่วยกิตเยอะเกินไป 2) ให้งานนักเรียนมากเกินไป 3) ค่าใช้จ่ายในการทำงานการเรียนที่ได้รับมอบหมายเยอะเกินจำเป็นและ 4) การคมนาคมบางจุดไม่สะดวก

โพสต์โดย ปารีส : [5 ก.พ. 2564 เวลา 21:52 น.]
อ่าน [423] ไอพี : 182.232.198.188
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ