ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริม

ทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย นางสาวประจงจิต อุปจันโท

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม

ปีที่พิมพ์ 2563

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แหล่งข้อมูลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วยเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลการพัฒนารูปแบบประกอบด้วย ผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ผู้เชี่ยวชาญ และนักเรียนที่สำหรับทดลองใช้เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แหล่งข้อมูลการทดลองใช้และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความรอบรู้ด้านเพศศึกษา แบบวัดทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา แบบวัดเจตคติทางเพศ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t (Dependent samples t-test ) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบสังเคราะห์จากแนวคิดการออกแบบระบบการสอน

ของ Joyce and Weil, Gustafson, Seels Glasgow, Kevin Kruse และแนวคิดการออกแบบและ

พัฒนาระบบการสอน ADDIE Model ของ Kevin Kruse ร่วมกับกรอบการวิจัยและพัฒนา (Research

and Development) แนวคิดหลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รูปแบบการสอนสุข

ศึกษา เรื่อง วัยรุ่นกับเรื่องเพศ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ Constructivism ที่มีรากฐานมาจากการเรียนรู้

ของ Piaget and Vygotsky ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสาร ทฤษฎีทางสังคม

วัฒนธรรม และทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะชีวิต

เรื่อง เพศศึกษา

2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า “PPRBSC-K Model” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้าน คือ องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบ องค์ประกอบที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ 4 ระบบสังคม องค์ประกอบที่ 5 หลักการตอบสนอง องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน องค์ประกอบที่ 7 เงื่อนไขในการนำรูปแบบการสอนไปใช้ และองค์ประกอบที่ 8 การประเมินผล ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน PPRBSC-K Model มี 7 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) ขั้นเสนอปัญหา (Present a problem: P) 2) ขั้นทำความเข้าใจปัญหา (Problem Understand: P) 3) ขั้นค้นคว้าหาข้อมูล (Research: R)

4) ขั้นระดมสมอง (Brainstorm: B) 5) ขั้นสังเคราะห์ความรู้ (Synthesis: S) 6) สรุปผลของคำตอบ (Conclusion: C) และ 7) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing: K)

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า

3.1 ผลการเปรียบเทียบความรอบรู้ด้านเพศศึกษา นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

มีความรอบรู้ด้านเพศศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.2 ผลการวัดทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษาในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก ( =80.33, S.D.=3.99)

3.3 ผลการวัดเจตคติทางเพศ นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีเจตคติทางเพศโดยรวมอยู่ในระดับดีมากที่สุด ( =4.66, S.D.=0.48)

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต เรื่อง เพศศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.62, S.D.=0.04)

โพสต์โดย แหม่ม : [4 ก.พ. 2564 เวลา 11:18 น.]
อ่าน [352] ไอพี : 101.51.42.145
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ