ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสะเดา

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสะเดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model ของ Stufflebeam ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้าน

ปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสะเดา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินเป็นนักเรียน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาสะเดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1 จำนวน 130 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ผู้ประเมินได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่าอำนาจจำแนก (Item discriminates) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านนาสะเดา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ตามรูปแบบ CIPP Model ใน 4 ด้านโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิต (Output) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) และประเมินความพึงพอใจ

1. ด้านสภาพแวดล้อม (Context) โดยรวมมีผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.36) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับ มากที่สุด 3 ข้อ และผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 9 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (x̄ = 4.65) รองลงมาคือ โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถนักเรียนอย่างหลากลาย (x̄= 4.53) และโรงเรียนมีกิจกรรมให้ความรู้ บทบาทในการดำเนินงานตามโครงการแก่ครูและบุคลากร (x̄ = 4.52) ตามลำดับ

2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมมีผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.33) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผู้บริหารเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (x̄=4.55) รองลงมา คือ ครู บุคลากร ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการ ( x̄=4.53) และโรงเรียนมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆตามโครงการอย่างเหมาะสมและเพียงพอ (x̄=4.52) ตามลำดับ

3. ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมมีผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.37) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 13 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการดำเนินงานตามแผนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (x̄ =4.55) รองลงมาคือ มีการดำเนินงานตามแผนของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน ( x̄=4.53) และมีการดำเนินงานตามแผนของการคัดกรองนักเรียนแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และมีปัญหา (x̄ =4.44) ตามลำดับ

4. ด้านผลผลิต (Output) โดยรวมมีผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ( x̄= 4.41) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และผลการประเมินระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก 10 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียนรู้จักข้อมูลนักเรียนรายบุคคลอย่างรอบด้าน ( x̄=4.61) รองลงมาคือ ครูและบุคลากรในโรงเรียนคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ( x̄=4.55) และครูกับนักเรียนสัมพันธภาพที่ดีมีความอบอุ่น (x̄=4.53) ตามลำดับ

5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสะเดา ของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน โดยรวมมีผลการประเมินระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.41) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีผลการประเมินระดับความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และผลการประเมินระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 8 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ครูที่ปรึกษาได้ออกเยี่ยมบ้าน และรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างครอบคลุม (x̄ =4.61) รองลงมาคือ นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น (x̄ =4.51) และนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่พึงพอใจของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสาธารณชนทั่วไป (x̄ =4.43) ตามลำดับ

โพสต์โดย คิม : [20 ม.ค. 2564 เวลา 20:38 น.]
อ่าน [450] ไอพี : 1.10.130.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ