ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562

ผู้รายงาน นายวรวิทย์ มาดิษฐ์

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2562

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ของโครงการด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการและด้านผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์รูปแบบการเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน โดยใช้วิธีการประเมินสามลักษณะ คือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น ใช้ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และใช้ผลการประเมินจากแบบบันทึกผลการระดมทรัพยากรตามสภาพจริง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ครู จำนวน 13 คน นักเรียน จำนวน 57 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ผู้ปกครอง จำนวน 57 คน จากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 9 คน โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 รวมจำนวนทั้งสิ้น 134 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิดจำนวน 5 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .900-.998 แบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงเกี่ยวกับจำนวน / ปริมาณของการระดมทรัพยากร จำนวน 4 ด้าน และแบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน ใช้บันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social Sciences for windows version 18) ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัดค่าน้ำหนักและเกณฑ์ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.75, S.D. = 0.29) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ตามความคิดเห็นของครู พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก (x̄ = 4.57, S.D. = 0.36) ได้คะแนนเฉลี่ย 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัดค่าน้ำหนักและเกณฑ์ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x̄ = 4.92, S.D. = 0.27) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่

4.1 จำนวน/ปริมาณของการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่

4.1.1 ผลการระดมทรัพยากรด้านบุคคลหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของโครงการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 10 รายการ ครอบคลุมการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนทุกระดับชั้นตามความต้องการ จำเป็นของการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.1.2 ผลการระดมทรัพยากรด้านเงินทุนของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 สามารถสนองความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาสถานศึกษา และของผู้รับบริจาคเป็นเงิน 636,700 บาท (หกแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.1.3 ผลการระดมทรัพยากรด้านวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสนองความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ในการบริหารจัดการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและของผู้รับบริจาค รวมทั้งสิ้น 6 รายการ เป็นเงิน 674,700 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) ส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.1.4 ผลการระดมทรัพยากรด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 สามารถบริหารจัดการ โดยส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามโครงสร้างโรงเรียนนิติบุคคล ครอบคลุมทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป อย่างต่อเนื่องผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน ตามความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄= 4.43, S.D. = 0.42) ได้คะแนนเฉลี่ย 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

4.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 มีผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังนี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ที่มีต่อการดำเนินโครงการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซ่าน ปีการศึกษา 2562 ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 4.80, S.D. = 0.30) ได้คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็นตัวชี้วัด

โพสต์โดย แจง : [18 ม.ค. 2564 เวลา 08:04 น.]
อ่าน [390] ไอพี : 49.48.206.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ