ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เศรษฐศาสตร์มหภาค ด้วยวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้

ชื่องานวิจัย การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และทักษะการคิดวิเคราะห์ รายวิชาสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้กระบวนการทาง

ภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นางสาวสุนันทา ศรีโสภา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ปีที่วิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทวีปเอเชีย ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทวีปเอเชีย ที่เรียนด้วย เอกสารประกอบการสอนกับการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน โดยการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทวีปเอเชีย ใหมีจำนวน นักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนของเอกสารประกอบการสอน โดยการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทวีปเอเชียการวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองวัดก่อน-หลังการทดลอง (One Group Pretest Posttest Design) ในการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จังหวัดสระแก้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย เอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทวีปเอเชีย แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการะเรียนรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เรื่อง วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทวีปเอเชียจำนวน 15 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนะรรม เรื่อง ทวีปเอเชีย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ แบบประเมินความพึงพอใจต่อ เอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องทวีปเอเชีย สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ ค่าที

ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของเอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.87/82.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือไม่ต่ำกว่า 80/80 คะแนนเฉลี่ยจากการสอบก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 9.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.85 คะแนนทดสอบเฉลี่ยหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 24.82 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปเอเชีย ได้ค่า t เท่ากับ 38.87 ค่า Sig .000 ซึ่งน้อยกว่า ค่า α ที่ตั้งไว้คือ .05 ดังนั้น สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เอกสารประกอบการสอน ด้วยการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 76.32 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กำหนดไวคือร้อยละ 75 และมีคะแนนเฉลี่ย ((x ) ̅) คิดเป็นร้อยละ 76.38 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการสอน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้กระบวนการทางภูมิศาสตร์ เรื่องทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีระดับพึงพอใจมาก ((x ) ̅ = 4.46)

โพสต์โดย krunan : [2 ม.ค. 2564 เวลา 13:47 น.]
อ่าน [524] ไอพี : 49.49.142.221
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ