ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา

นัษฐภัชร์ ไกรงาม

200 หมู่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนา อัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา 2) สร้างรูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา 3) ประเมินรูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบกระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา และ 4) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา ดำเนินการวิจัย 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน การสำรวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 292 คน โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาร์ค 0.98 ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ร่วมสนทนากลุ่มในการสร้างรูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา จำนวน 12 คน และกลุ่มตัวอย่างในการจัดทำรูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา จำนวน 100 คน ระยะที่ 3 การประเมินรูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยนำแบบประเมินให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 คน ประเมินคุณภาพของรูปแบบในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ระยะที่ 4 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้แบบสอบถามประเมินผู้เรียนก่อนการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน ในปีการศึกษา 2560 และแบบสอบถามประเมินผู้เรียนหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน ในปีการศึกษา 2561 – 2562 ของผู้เรียน จำนวน 500 คน และศึกษาความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 217 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติการวิเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา พบว่า

1. สภาพปัจจุบันการพัฒนาอัตลักษณ์ทั้งสี่ด้าน คือ ด้านภาวะผู้นำ ด้านทักษะอาชีพ ด้านการใช้เทคโนโลยี (เก่งดิจิทัล) และด้านการมีจิตสาธารณะ ของผู้เรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง (X ̅ = 2.63, S.D. = 0.49) แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอัตลักษณ์ทั้งสี่ด้านที่ยังไม่เป็นระบบ นักเรียนมีคุณภาพดีในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นหรือชักชวนผู้อื่นให้เป็นคนดีได้ ส่วนสภาพที่ต้องการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมทั้งสี่ด้าน คือ ด้านภาวะผู้นำ ด้านทักษะอาชีพ ด้านการใช้เทคโนโลยี (เก่งดิจิทัล) และด้านการมีจิตสาธารณะ อยู่ในระดับมากที่สุด ((X ) ̅= 4.48, S.D. = 0.58)

แนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ในสภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับน้อยที่สุด ((X ) ̅ = 1.75, S.D. = 0.59) ส่วนแนวทางในการพัฒนา อัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ในสภาพความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ((X ) ̅= 4.60, S.D. = 0.53)

2. รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ชื่อ วัตถุประสงค์ หลักการ กระบวนการเสริมสร้าง ผลผลิต ผลการดำเนินงาน เงื่อนไขความสำเร็จและข้อมูลย้อนกลับ

3. ระดับการประเมินความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯( X) = 4.65, S.D. = 0.55)

4. ผลการศึกษาการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา

4.1 ผลการศึกษาก่อนการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา ในปีการศึกษา 2560 ทั้งสี่ด้าน คือ ด้านภาวะผู้นำ ด้านทักษะอาชีพ ด้านการใช้เทคโนโลยี (เก่งดิจิทัล) และด้านการมีจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (¯( X) = 2.63, S.D. = 0.49)

4.2 ผลการศึกษาค่านิยมไทย 12 ประการ ของผู้เรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ปีการศึกษา 2560 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (¯( X) = 3.38, S.D. = 0.68)

4.3 ผลการศึกษาหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา ในปีการศึกษา 2561 ทั้งสี่ด้าน คือ ด้านภาวะผู้นำ ด้านทักษะอาชีพ ด้านการใช้เทคโนโลยี (เก่งดิจิทัล) และด้านการมีจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (¯( X) = 3.52, S.D. = 0.56)

4.4 ผลการศึกษาค่านิยมไทย 12 ประการ ของผู้เรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ปีการศึกษา 2561 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (¯( X) = 4.13, S.D. = 0.57)

4.5 ผลการศึกษาหลังการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา ในปีการศึกษา 2562 ทั้งสี่ด้าน คือ ด้านภาวะผู้นำ ด้านทักษะอาชีพ ด้านการใช้เทคโนโลยี (เก่งดิจิทัล) และด้านการมีจิตสาธารณะ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯( X) = 4.57, S.D. = 0.59)

4.6 ผลการศึกษาค่านิยมไทย 12 ประการ ของผู้เรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ปีการศึกษา 2562 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (¯( X) = 4.82, S.D. = 0.63)

4.7 ผลการศึกษาความพึงพอใจของการใช้รูปแบบการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการยุวชนทหารเป็นฐานการพัฒนา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (¯( X) = 4.63, S.D. = 0.62)

คำสำคัญ : รูปแบบ, อัตลักษณ์, กระบวนการยุวชนทหาร

โพสต์โดย ชลอ : [28 ธ.ค. 2563 เวลา 15:38 น.]
อ่าน [684] ไอพี : 182.232.119.235
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ