ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การหารจำนวนนับ โดยใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ

การวิจัย เรื่องการหารจำนวนนับ โดยใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผู้ทำวิจัยขอนำเสนอสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามขั้นตอนดังนี้

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

5.2 สมมติฐานของการวิจัย

5.3 ขอบเขตการวิจัย

5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

5.5 การดำเนินการวิจัย

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

5.7 สรุปผลการวิจัย

5.8 อภิปรายผล

5.9 ข้อเสนอแนะ

5.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบระดับทักษะการหารจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร

2.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร

5.2 สมมติฐานของการวิจัย

1. นักเรียนมีทักษะการหารจำนวนนับหลังการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหารสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร

2.ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร อยู่ในเกณฑ์ระดับมากขึ้นไป

5.3 ขอบเขตการวิจัย

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้ 5.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 24 คน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 24 คน โดยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection)

5.3.2 ตัวแปรศึกษา สำหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการหารจำนวนนับและระดับความพึงพอใจ

5.3.3 เนื้อหา

.เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหารจำนวนนับ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551

5.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม –5 กันยายน 2560โดยใช้เวลาในการทดลองทั้งสิ้น 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. เป็นเวลา 60 นาที ทดสอบก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. แนะนำการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหารและให้นักเรียนได้ฝึกทำแบบฝึกทักษะในเรื่องหลักการหารทั่วไป

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. จัดการเรียนการสอนเรื่องการหารลงตัวพร้อมทำแบบฝึกทักษะ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-11.00 น. จัดการเรียนการสอนเรื่องการการหารไม่ลงตัว พร้อมทำแบบฝึกทักษะ

วันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00-11.00 น. ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร

5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

1.แบบประเมินทักษะการหารจำนวนนับ(ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบอัตนัย จำนวน 6 ข้อ

2.แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการหารจำนวนนับ จำนวน 3 แผน

3.ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร เรื่องการหารจำนวนนับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

4.แบบประเมินระดับความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหารเรื่อง การหารจำนวนนับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 ข้อ

5.5 การดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 4 ขั้นตอน ดังนี้

1. ผู้วิจัยดำเนินการวัดทักษะการหารจำนวนนับ ก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหารด้วยแบบประเมินทักษะการหารก่อนเรียน (Pre-test) ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 6 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน24 คนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง

2. ผู้วิจัยดำเนินการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหารให้กับกลุ่มตัวอย่าง

3. เมื่อสิ้นสุดการทำแบบฝึกทักษะตามกำหนดแล้ว จึงทำการวัดทักษะการหารจำนวนนับ หลังการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร ด้วยแบบประเมินทักษะการหารหลังเรียน (Post-test) เป็นข้อสอบอัตนัย จำนวน 6 ข้อ ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้แบบประเมินทักษะการหารก่อนเรียน ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างใช้เวลา 1 ชั่วโมง

4. ตรวจให้คะแนนแบบประเมินทักษะการหาร และนำคะแนนที่ได้จากการทำแบบวัดทักษะการหารจำนวนนับก่อนการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหารและหลังการใช้ชุดฝึกทักษะรุ่นจิ๋วพิชิตการหาร ไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ

โพสต์โดย เกด : [24 ธ.ค. 2563 เวลา 13:05 น.]
อ่าน [724] ไอพี : 182.232.225.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ