ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ นักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : รายงานโครงการจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของ

นักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ผู้รายงาน : นายนพปฎล จิรากูล

ปีการศึกษา : ปีการศึกษา 2562

การดำเนินโครงการ : ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานโครงการจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2562 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประชากรจำนวน 191 คน ประกอบด้วยครูผู้สอนโรงเรียนวัดนาแก้ว ปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน นักเรียนระดับปฐมวัย - ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดนาแก้วปีการศึกษา 2562 จำนวน 86 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว ปีการศึกษา 2562 จำนวน 86 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดนาแก้ว ปีการศึกษา 2562 จำนวน 9 คน ระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว แบบประเมินพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยประชุมคณะครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นแจกแบบสอบถามให้กับครูจำนวน 2 ฉบับ นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1 ฉบับ สำหรับผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้มาประชุม ผู้รายงานได้นำไปให้ที่บ้านด้วยตัวเอง นำแบบสอบถามสำหรับนักเรียนตอบให้กับครูประจำชั้นไปแจกให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม สำหรับเด็กระดับปฐมวัยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ครูเป็นผู้อ่านข้อคำถามให้ฟังแล้วเช็คข้อถามให้ทีละคนและผู้รายงานเก็บรวมรวมแบบสอบถาม โดยใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ จำนวน 191 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 มาดำเนินการวิเคราะห์ สรุปผล ตามขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequencies) วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับสถิติที่ใช้ในการคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้การหาค่า IOC ส่วนการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ผลการศึกษา พบว่า

1. การดำเนินงานจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47

2. การประเมินคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนทั้ง 5 ด้านมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนทุกด้าน

3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48

4. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.51

5. ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46

6. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดกิจกรรม 3 ประสานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47

โพสต์โดย นพ : [21 ธ.ค. 2563 เวลา 13:48 น.]
อ่าน [630] ไอพี : 110.171.136.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ