ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผสาน การนิเทศเชิงพัฒนา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง)

การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผสาน

การนิเทศเชิงพัฒนา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง)

ผู้วิจัย

ดร.กัญญนันทน์ ปัญญาดา

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๓ (บ้านฟากนา)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ๒ (บ้านขอนแดง)

ความเป็นมาและความสำคัญ

ผู้วิจัยได้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการดำเนินงาน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัยในทุกขั้นตอน ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ การวางแผนร่วม การปฏิบัติร่วม การสังเกตผลร่วม และการสะท้อนผลร่วม ตามขั้นตอน PAOR ของ Kemmis and McTaggart ดำเนินการ 3 วงรอบเพื่อพัฒนาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วม ประสิทธิผลการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผสาน การนิเทศเชิงพัฒนาเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดของระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นอกจากเป็นผู้นิเทศต้องมีความรู้และการสนองต่อขั้นตอนของการพัฒนาข้อเสียต่อชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของครู ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะการนิเทศที่จะพัฒนาครูให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ เพราะครูได้รับความช่วยเหลือให้ความรู้ และการประกันตลอดเวลาจากฝ่ายบริการทั้งผู้เรียนและคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) อย่างใกล้ชิด นำจุดเด่นมาพัฒนาจุดด้อย จะส่งผลการพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ผู้วิจัยได้ใช้หลักการเชิงวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา การดำเนินงาน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมวิจัยทุกขั้นตอนซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธรการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา โดยเฉาพะปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยแบ่งเป็น4ขั้นตอน คือการวางแผนร่วม การปฏิบัติร่วมการสังเกตร่วม และการสะท้อนผลร่วมตามขั้นตอน PAOR ของKemmis and Mc Taggart ดำเนินการ 3 วงรอบเพื่อพัฒนาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วม ประสิทธิผลการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผสาน การนิเทศเชิงพัฒนาเพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดของระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์

1) ศึกษาผลการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผสานการนิเทศเชิงพัฒนา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

2) ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผสานการนิเทศ เชิงพัฒนา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,512 คน และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวนทั้งสิ้น424 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูผู้ปฏิบัติงาน 4 ด้าน ชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลการบริหารจัดการและชุดที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)ผสานการนิเทศเชิงพัฒนา ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) ปีการศึกษา 2562 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบเรียงลำดับความสำคัญ ใช้การหาความเที่ยงของเครื่องมือ โดยวิธีของ Cronbach (Cronbach,s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.90, 0.89 และ 0.93 เรียงตามลำดับโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) จำนวน 3 วงจรๆละ 4 ขั้นตอนคือประกอบด้วย 1) วางแผนร่วมกัน 2) ปฏิบัติร่วมกัน 3) สังเกตผลร่วมกัน 4) สะท้อนผลร่วมกัน

ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลการศึกษาสภาพและความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผสานการนิเทศเชิงพัฒนา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูที่ปฏิบัติงานภายในโรงเรียน มีสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผลการประเมินอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( = 4.67,S.D = 0.57) และระดับความต้องการมีส่วนร่วมผลปรากฏว่า ผลการประเมิน อยู่ในระดับ “น้อย” ( =1.96,S.D = 1.07) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานและเกณฑ์ที่กำหนด

2) ประสิทธิผลการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผสานการนิเทศเชิงพัฒนา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( = 4.65, S.D.=0.57) ซึ่งถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3) ความพึงพอใจในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ผสานการนิเทศ เชิงพัฒนา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2 (บ้านขอนแดง) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย อยู่ในระดับประเมินอยู่ในระดับ “มากที่สุด” ( = 4.67, S.D.=0.50) ซึ่งถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้

โพสต์โดย หญิง : [12 ธ.ค. 2563 เวลา 21:15 น.]
อ่าน [837] ไอพี : 223.206.245.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ