ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านทรายขาว ด้วยรูปแบบ TEAM Model

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน โรงเรียนบ้านทรายขาว ด้วยรูปแบบ TEAM Model

ชื่อผู้ประเมิน ธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ

ระยะเวลาที่ประเมิน ปีการศึกษา 2562

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านทรายขาว ด้วยรูปแบบ TEAM Model มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบท (Context) ประเมินปัจจัย (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) ประเมินผลผลิต (Product) ประเมินผลกระทบ (Impact) ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ประเมินความยั่งยืน (Sustainability) และประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ของโครงการโดยนำรูปแบบการประเมิน CIPPIEST ของ Daniel L. Stufflebeam มาประยุกต์ใช้ในการประเมินครั้งนี้ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน 4 ประการ คือ การทำงานเป็นแบบอย่างด้วยตนเอง (Typically : T) การเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน (Enter : E) การบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Management) และการจูงใจให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมในโรงเรียน (Allure : A) ประชากรคือกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนบ้านทรายขาว ปีการศึกษา 2562 จำนวน 140 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจงโดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan จำนวน 105 คน ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 58 คน นักเรียน เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 31 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นครูและผู้บริหาร) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ หาความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ผลการประเมินในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยสรุปเป็นรายด้าน ได้ดังนี้

ด้านบริบท (Context) พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของนักเรียน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของโรงเรียน และสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ด้านปัจจัย (Input) พบว่า ด้านการบริหารจัดการ และด้านบุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ขั้นการวางแผน ขั้นการดำเนินการ ขั้นติดตามและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนขั้นปรับปรุงและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ด้านผลผลิต (Product) พบว่า การทำงานเป็นแบบอย่างด้วยตนเอง (Typically : T) และการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน (Enter : E) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (Management) และด้านการจูงใจให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมในโรงเรียน (Allure : A) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

ด้านผลกระทบ (Impact) พบว่ามีผลกระทบเชิงบวกต่อผู้เรียน ชุมชน และโรงเรียน โดยนักเรียนมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ชุมชนได้มีโอกาสใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ และ นักเรียนมีความสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้ และ โรงเรียนได้รับรางวัลจากการประเมิน ประกวด แข่งขันระดับต่างๆ

ด้านประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) พบว่า การลงมือปฏิบัติเองด้านอาคารสถานที่ของผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีของครู นักเรียน และชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนของผู้บริหารและบุคลากรได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมในโรงเรียนด้วยความเต็มใจ สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และการบริหารด้านอาคารสถานที่บรรลุเป้าหมาย

ด้านความยั่งยืน (Sustainability) พบว่ามีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นประจำตลอดปี ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และผู้บริหารปฏิบัติงานด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา

ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) พบว่าโรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานด้านแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้รับรางวัลด้านการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น และ มีสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน

สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในประเด็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนของนักเรียน นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตกแต่งห้องเรียน ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูกระเบื้องลานธรรม

โพสต์โดย เหน่ง : [27 พ.ย. 2563 เวลา 06:39 น.]
อ่าน [485] ไอพี : 125.26.227.83
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ