ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้ กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” กลุ่มสาระการเรี

ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้

กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงาน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นายสมพร ณ พัทลุง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 4) ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัด การเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ซึ่งมีขั้นตอนการวิจัย คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แหล่งข้อมูลคือ เอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน ครูผู้สอนรายวิชางานเกษตร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 2 เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แหล่งข้อมูล คือ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 3 และ ขั้นที่ 4 การทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 29 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) เอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อหาประกอบด้วย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน การปลูกพืชผักสวนครัว และเกษตรทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง 2) คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Dependent Samples t-test ผลการวิจัยพบว่า

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า สภาพที่ความคาดหวัง คือ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้สอนต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้และมีความสำคัญที่สุดผู้สอนต้องจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการทั้งด้านความรู้ คุณธรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยการมุ่งหวังให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการและพัฒนาด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ เพื่อเป็นนักเรียนที่ดีและมีคุณภาพตามกรอบมโนทัศน์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สภาพปัจจุบัน คือ การจัดการศึกษายังไม่บรรลุเป้าหมายตามสภาพ ที่คาดหวัง การจัดการเรียนรู้ยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง (teacher center) มุ่งสอนแต่เนื้อหาวิชาเป็นหลัก ใช้เทคนิควิธีสอนที่ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหา และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ส่วนใหญ่ใช้การบรรยาย เน้นความรู้ความจำไม่ส่งเสริมให้เกิดทักษะในการบูรณาการความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม และ การจัดกิจกรรมรู้ในห้องเรียนกับสภาพการณ์จริงมีความแตกต่างกัน เป็นเหตุให้ผู้เรียนขาดทักษะ การแก้ปัญหาและทักษะในการเรียนรู้และการสร้างความรู้ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระความรู้ สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง ระบบสนับสนุนและเงื่อนไขการนำไปใช้ รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนและแจ้งจุดประสงค์การเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 3) ขั้นสรุป 4) ขั้นวัดและประเมินผล และ 5) ขั้นสร้างความประทับใจ

3. การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า

3.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เท่ากับ 90.45/89.24 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบ การจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01

4. การประเมินและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอน โดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนพึงพอใจต่อการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้กิจกรรมโครงงาน ชุด “การปลูกผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ มากที่สุด

โพสต์โดย พร : [26 พ.ย. 2563 เวลา 08:08 น.]
อ่าน [520] ไอพี : 171.6.230.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ