ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับ เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และ

หัวข้อรายงาน ผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน

ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน นางกมลวรรณ สุขตะโก

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้าน ของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สูตร E1/E2 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่า E1/ E2 เท่ากับ 86.94/87.18 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด (80/80)

2. หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบ การเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ

ผลการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉบับนี้สำเร็จได้ เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) สังกัดเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ให้โอกาส ให้การส่งเสริม สนับสนุนและให้กำลังใจ ด้วยดีตลอดมา

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวเรือนแก้ว แตงจั่น วิชาเอกการวัดผลศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) นายนิวัฒน์ ไม้ใหญ่เจริญวงศ์ วิชาเอกการบริหารการศึกษา/หลักสูตรและการนิเทศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) นางสาวอิสรนันท์ ศิริโรรัตนพาณิชย์ วิชาเอกสังคมศึกษา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสกลวิทยา นางวรรณภา ชัยมาลา วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ และนางสาวปุณฑริกา อาศัยพานิชย์ วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม) ที่ให้ความกรุณาตรวจสอบนวัตกรรมและเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษา การนำนวัตกรรมไปทดสอบหาประสิทธิภาพและการจัดทำรายงาน ผู้รายงานมีความซาบซึ้งในความกรุณาที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง และ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณครูทุกโรงเรียนที่ได้ให้ความกรุณานำการจัดการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเผยแพร่ไปทดลองใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณนักเรียนทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มตัวอย่างที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการศึกษาในครั้งนี้ ขอขอบคุณเพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน ให้กำลังใจ จนทำให้การศึกษาครั้งนี้สำเร็จตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ

สุดท้าย ผู้รายงานขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และให้การอบรมสั่งสอนจนทำให้ผู้รายงานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นที่ภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูลสืบไป

กมลวรรณ สุขตะโก

โรงเรียนเทศบาล ๓ (สระกระเทียม)

เทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

สารบัญ

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

บทที่ หน้า

1 บทนำ...................................................................................................................... 1

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา............................................................ 2

วัตถุประสงค์ของการศึกษา............................................................................... 5

สมมติฐานของการศึกษา................................................................................... 5

ขอบเขตของการศึกษา....................................................................................... 5

กรอบแนวคิดในการศึกษา.................................................................................. 6

นิยามศัพท์เฉพาะ…............................................................................................ 7

ประโยชน์ที่จะได้รับ........................................................................................... 7

2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง……………................................................................................... 9

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.....................................................

9

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ............................................................ 16

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเอกสารประกอบการเรียน................................................ 20

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน................................................... 31

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ..................................................................

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง............................................................................................. 35

39

3 วิธีดำเนินการศึกษา.................................................................................................. 43

กลุ่มเป้าหมาย...................................................................................................... 43

แบบแผนการทดลอง.......................................................................................... 43

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา............................................................................... .. 44

การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา........................................... 44

วิธีดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล................................................ 47

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล..................................... 48

สารบัญ(ต่อ)

บทที่ หน้า

4 ผลการศึกษา.............................................................................................................. 52

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.................................................................... 52

การวิเคราะห์ข้อมูล............................................................................................... 52

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.......................................................................................... 53

ตอนที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6...........................................................................................

53

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.........

53

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.........................................................................................

54

5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ........................................................................ 56

วัตถุประสงค์ของการศึกษา................................................................................. 56

สรุปผลการศึกษา................................................................................................ 56

การอภิปรายผล................................................................................................... 57

ข้อเสนอแนะ....................................................................................................... 60

บรรณานุกรม........................................................................................................................... 61

ภาคผนวก................................................................................................................................ 66

ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ.......................................................... 67

ภาคผนวก ข การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ................................................................ 69

ภาคผนวก ค การทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน....................................................... 86

ภาคผนวก ง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา............................................................................... 89

ภาคผนวก จ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล......................................................... 92

ภาคผนวก ฉ หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ................................................................................. 109

ภาคผนวก ช การเผยแพร่ผลงานวิชาการ........................................................................... 116

ประวัติผู้รายงาน....................................................................................................................... 150

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

1 กำหนดการสอนหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6................................................. 47

2 แสดงค่าประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่มที่ 1 – 4................................... 53

3 ผลการเปรียบเทียบผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test.....................................................................................................................

53

4 ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทย รายวิชาประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6.................................................

54

สารบัญภาพ

ภาพที่ หน้า

1 กรอบแนวคิดในการศึกษา.................................................................................... 6

โพสต์โดย กนกวรรณ : [9 พ.ย. 2563 เวลา 17:31 น.]
อ่าน [1216] ไอพี : 171.5.220.238
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ