ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส” โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562 ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินรูปแบบซิปป์ ( CIPP Model ) ประเมิน บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ประกอบด้วย คุณภาพการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ. 3ส.” โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ สภาวะสุขภาพอนามัยของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ทันตกรรม สถิติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ สมรรถภาพทางกายของนักเรียน พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูในการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และ เป็นแบบอย่างได้ ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ. 3ส.”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561 - 2562

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 1 ) กลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 171 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 188 คน 2) ประชากรครู ปีการศึกษา 2561 จำนวน 23 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 24 คน 3) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2561 จำนวน 171 คน ปีการศึกษา 2562 จำนวน 188 คน และ 4) กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จำนวน 13 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิน จำนวน 8 ฉบับ มี 2 ลักษณะคือ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยมีค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ตั้งแต่ .83-.90 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริง จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้านดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประเมินด้านบริบท โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความเห็นของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประเด็นตัวชี้วัดทั้งสี่ด้าน ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.49 , S.D. = 0.53) ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก ( x̄= 4.24 , S.D. = 0.56) และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่าความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ค่าเฉลี่ยสูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก ( x̄= 4.37 , S.D. = 0.39) รองลงมา ความเป็นไปได้ของโครงการมีความเหมาะสมที่ระดับมาก (x̄ = 4.25 , S.D. = 0.69) ส่วนค่าความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีความเหเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.11 , S.D. = 0.53) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.73 , S.D. = 0.49) และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดค่าเฉลี่ยสูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.84 , S.D. = 0.52)รองลงมา ความเป็นไปได้ของโครงการมีความเหมาะสมที่ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.73 , S.D. = 0.34) ส่วนความต้องการ/จำเป็นในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมที่ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.64 , S.D. = 0.65) ) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของครู ตามประเด็นตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้านค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (= 4.55 ,  = 0.53) ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (= 4.40 ,  = 0.55) และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า ความเพียงพอของงบประมาณ ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก(= 4.50 ,  = 0.66) รองลงมาความเหมาะสมของการบริหารจัดการ อยู่ที่ระดับมาก (= 4.42 ,  = 0.41) ส่วนหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (= 4.34 ,  = 0.62) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (= 4.70 ,  = 0.46)และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดพบว่า วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ อยู่ที่ระดับมากที่สุด (= 4.78 ,  = 0.72) รองลงมาหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการอยู่ที่ระดับมากที่สุด (= 4.75 ,  = 0.53)มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก ได้คะแนน 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายกลุ่มพบว่า ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ความเหมาะสมอยูที่ระดับมาก (x̄ = 4.19 , S.D. = 0.42) รองลงมาคือนักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.10 , S.D. = 0.43) และครู มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมาก(= 4.07 ,  = 0.41) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้คะแนน 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2562โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมินค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายกลุ่มพบว่า นักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ความเหมาะสมอยูที่ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68 , S.D. = 0.36) รองลงมาคือ ครู มีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (= 4.66 ,  = 0.35) ส่วนผู้ปกครองมีความเหมาะสมอยู่ที่ระดับมากที่สุด( x̄= 4.65 , S.D. = 0.38) ) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้คะแนน 20 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562 ได้คะแนน 60 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์พบว่า ผ่าเกณฑ์การประเมิน จำแนกผลการประเมินดังนี้

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ค่าเฉลี่ยคุณภาพอยู่ที่ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคุณภาพอยู่ที่ระดับมาก( x̄= 4.15 , S.D. = 0.39) รองลงมาคือครูมีคุณภาพอยู่ที่ระดับมาก (= 4.06 ,  = 0.38) ส่วนผู้ปกครองมีคุณภาพอยู่ที่ระดับมาก( x̄= 3.99 , S.D. = 0.41)มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้คะแนน 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2562โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดค่าเฉลี่ยคุณภาพอยู่ที่ระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่าเฉลี่ยสูงสุดคุณภาพอยู่ที่ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.71 , S.D. = 0.47)รองลงมาคือ ครูมีคุณภาพอยู่ที่ระดับมากที่สุด (= 4.68 ,  = 0.40) ส่วนผู้ปกครองมีคุณภาระดับมาดที่สุด

( x̄= 4.59 , S.D. = 0.46) ค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้คะแนน 15 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งภาพรวม และทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน

4.2 ผลการประเมินตามสภาพจริงด้านผลผลิตเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ทันตกรรม สถิติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุของนักเรียนโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ หลังการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า

ปีการศึกษา 2561โดยภาพรวมสภาวะสุขภาพอนามัยของนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ

97.06 มีคุณภาพในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาสภาวะสุขภาพแต่ละด้านพบว่า ด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ค่อนข้างสูง และด้านปัญหาสถิติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 98.04 อู่ในระดับดีมาก รองลงมาได้แก่ ด้านน้ำหนักตามเกณฑ์ ค่อนข้างมาก-มาก และไม่มีปัญหาทางทันต

กรรมร้อยละ 97.73 และ97.39 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านน้ำหนักตามเกณฑ์สมส่วน ร้อยละต่ำสุด 977.77 อยู่ในระดับดีมาก เช่นกัน

ปีการศึกษา 2562โดยภาพรวมสภาวะสุขภาพอนามัยของนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ

97.81 มีคุณภาพในระดับดีมากมาก และเมื่อพิจารณาสภาวะสุขภาพแต่ละด้านพบว่าด้านส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ ค่อนข้างสูง-สูง ด้านน้ำหนักตามเกณฑ์ และด้านปัญหาสถิติการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ร้อยละ 98.63 , 98.91 และ 98.36 ตามลำดับอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาได้แก่ ด้านไม่มีปัญหาทางทันตกรรม และไม่มีปัญหาโภชนาการ ร้อยละ 97.81 และร้อยละ 97.27 อยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้านน้ำหนักตามเกณฑ์สมส่วน มีค่าเฉลี่ต่ำสุด ร้อยละ 96.81อยู่ในระดับดีมาก เช่นกัน

4.3 ผลการประเมินตามสภาพจริงด้านผลผลิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียน ได้แก่ วิ่งระยะไกล ยืนกระโดดสูง ลุกนั่ง60 วินาที ดันพื้น 30 วินาทีและนั่งงอตัวไปข้างหน้า หลังการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562 พบว่า

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 87.71 และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการพบว่า นักเรียนยืนกระโดดไกล ผ่านเกณฑ์สูงสุด ร้อยละ88.56 รองลงมาได้แก่ ลุกนั่ง 60 วินาที และนั่งงอตัวไปข้างหน้า ตามลำดับ

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.91 และ 87.26 ส่วนวิ่งทางไกลผ่านเกณฑ์ร้อยละต่ำสุด ร้อยละ 86.93

ปีการศึกษา 2562โดยภาพรวมสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 93.93 และเมื่อพิจารณาสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการพบว่านักเรียนยืนกระโดดไกล ผ่านเกณฑ์สูงสุด ร้อยละ 95.36 รองลงมาได้แก่ ดันพื้น 30 วินาที ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 94.26 ส่วนนั่งงอตัวไปข้างหน้า ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ต่ำสุด ร้อยละ 93 .17

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561-2562 ตามความเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนัก และเกณฑ์การประเมิน โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.35 , S.D. = 0.45) ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (x̄ = 4.06 , S.D. = 0.44) และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่าเฉลี่ยสูงสุดความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ( = 4.09 , S.D. = 0.56) รองลงมาคือ นักเรียน ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ( x̄= 4.08 , S.D. = 0.38) ส่วนครูความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ที่สุด (= 4.00 , = 0.42)

มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.46 , S.D. = 0.46)และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมินพบว่า ครู ค่าเฉลี่ยสูงสุด ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด

(= 4.67 , = 0.46) ส่วนผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด ( x̄= 4.60 , S.D. = 0.47)มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้คะแนน 10 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 ควรนำผลการประเมินโครงการวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งความสำเร็จและอุปสรรค เทียบเคียง เพื่อปรับปรุงพัฒนา กิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส” ที่กำลังดำเนินอยู่ให้เกิดตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียน

1.2 ผู้บริหารโรงเรียน หรือผู้รับผิดชอบควรนำกิจกรรมสร้างสรรค์ “6อ 3ส”

ประยุกต์ใช้ โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดล้อมแต่ละโรงเรียน เพื่อศึกษาผลกระทบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

1.3 ควรนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาฝ่ายต่างๆของโรงเรียน เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาต่อไป

1.4 ครูที่ปรึกษาควรสร้างความเข้าใจอันดี มีความเป็นกัลยาณมิตรกับนักเรียนและผู้ปกครอง มีเวลาพบปะพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่ส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมิน / วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการประเมินโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน นอกเหนือจากรูปแบบซิปป์ โมเดล (CIPP Model ) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการ และประสิทธิผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

2.2 ควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาสภาวะสุขภาพนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 16 หรือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์โดย จารี วุฒิมานพ : [27 ก.ย. 2563 เวลา 16:56 น.]
อ่าน [732] ไอพี : 101.109.68.171
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ