ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปีการศึกษา 25๖๑

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปีการศึกษา 25๖๑

ผู้รายงาน นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์

ปีที่พิมพ์ ๒๕๖๒

งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานได้แก่ครูผู้สอน จำนวน ๑๘ คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๓ คน นักเรียนจำนวน ๑๖๕ คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๑๖๕ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นที่มี ต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ฉบับถามครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และถามผู้ปกครอง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ฉบับถามนักเรียน และ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองที่ มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ฉบับถามผู้ปกครอง เครื่องมือทุกฉบับผ่านการทดลองหาคุณภาพด้านความเชื่อมั่นและอำนาจจำแนก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Scan Tool และ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Window สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบความแตกต่างแบบรายคู่ของ Scheffe

ผลการศึกษาพบว่า

๑. การดำเนินการด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับการสำรวจโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้าน จำนวน 282 คน ได้รับการออกเยี่ยมบ้านโดยครูประจำชั้น คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒. การประเมินพฤติกรรมนักเรียน โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประเมินตนเองพบว่า เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 97.52 กลุ่มเสี่ยงร้อยละ 2.48 และไม่มีกลุ่ม มีปัญหา การประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยครูประจำชั้น เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 93.97 กลุ่มเสี่ยงร้อยละ 6.03 และไม่มีกลุ่มมีปัญหา และการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยผู้ปกครอง เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ ร้อยละ 99.29 กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 0.71 และไม่มีกลุ่มมีปัญหา

๓. การดำเนินโครงการส่งเสริมนักเรียนที่โรงเรียนดำเนินการ ประกอบด้วย โครงการค่ายคุณธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพและโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา

๔. การดำเนินกิจกรรมการส่งต่อที่โรงเรียนดำเนินการ ประกอบด้วย การส่งต่อนักเรียน ที่ได้รับอุบัติเหตุการส่งต่อนักเรียนที่เจ็บป่วย การส่งต่อนักเรียนที่ขาดผู้อุปการะและการส่งต่อด้านพฤติกรรมไม่พึงประสงค์

๕. ความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการคัดกรองนักเรียน ด้านการส่งต่อนักเรียน และด้านการส่งเสริมนักเรียน ตามลำดับ

๖. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๕ ด้าน พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๒

๗. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

๘. ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

โพสต์โดย swan : [27 ก.ย. 2563 เวลา 13:44 น.]
อ่าน [719] ไอพี : 184.22.173.63
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ