ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้

เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3

โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้

ผู้รายงาน จิรดา ตาให้

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้ และ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ จำนวน 36 ชุด แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ จำนวน 36 แผน และแบบประเมินพัฒนาการความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ จำนวน 4 ชุด ดำเนินการทดลองโดยทำการประเมินผลการพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ก่อนการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้ (Pretest) ด้วยแบบประเมินพัฒนาการ จำนวน 4 ชุด จากนั้นดำเนินการทดลองใช้แผนการจัดประสบการณ์ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้ จำนวน 36 แผน และทำการประเมินผลการพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์หลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้ (Posttest) ด้วยแบบประเมินพัฒนาการ จำนวน 4 ชุด นำผลการประเมินก่อน ระหว่าง และหลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์

สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ ในภาพรวม มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.18/82.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมือนความต่าง มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.85/84.21 ด้านการต่อเข้าด้วยกัน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.48/85.26 ด้านการแยกออกจากกัน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.48/81.58 และด้านความสัมพันธ์ของตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 80.90/80.53 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน

2. เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความสามารถด้านมิติสัมพันธ์หลังการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยในภาพรวมสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ร้อยละ 31.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมือนความต่าง สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ร้อยละ 33.68 ด้านการต่อเข้าด้วยกัน สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ร้อยละ 32.11 ด้านการแยกออกจากกัน สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ร้อยละ 28.95 และด้านความสัมพันธ์ของตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ร้อยละ 29.47

3. ดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จากการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์โดยใช้พืชผักผลไม้ มีค่าสูงกว่า 0.6000 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน โดยเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีความก้าวหน้าทางความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ในภาพรวม เพิ่มขึ้น 0.6448 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเหมือน ความต่าง เพิ่มขึ้น 0.6809 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.09 ด้านการต่อเข้าด้วยกัน เพิ่มขึ้น 0.6854 หรือคิดเป็นร้อยละ 68.54 ด้านการแยกออกจากกัน เพิ่มขึ้น 0.6111 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.11 และด้านความสัมพันธ์ของตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 0.6022 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.22

โพสต์โดย kratai : [26 ก.ย. 2563 เวลา 12:07 น.]
อ่าน [708] ไอพี : 118.172.165.126
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ