ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องสมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรี

รายงานการวิจัย

เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องสมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

_______________________________________________________________________

ความเป็นมา

จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน เรียนเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย พบว่านักเรียนจำนวน 10 คน ไม่สามารถอธิบายสมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทรายได้ และไม่สามารถระบุชนิดและสมบัติของดินที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ รวมทั้งไม่สามารถเปรียบเทียบส่วนประกอบ ชนิด ขนาดของดินเหนียว ดินร่วน ดินทรายได้ ผู้วิจัยจึงคิดหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET อีกทางหนึ่ง

ในการวิจัยครั้งนี้เพื่อต้องการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน และเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET โดยการใช้แบบฝึกทักษะและเทคนิคอื่นๆเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาดีขึ้น ในการดำเนินการแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการสอนเพิ่มเติมในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ กำหนดเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทำการฝึกทักษะ 2 วัน ใน 1 สัปดาห์ โดยทำการทดสอบก่อนเรียน และทำการทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบฝึกทักษะ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าสถิติร้อยละ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน เรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย เพิ่มขึ้น

2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET ของนักเรียนให้สูงขึ้น

สมมุติฐานการวิจัย

หลังจากนำแบบฝึกทักษะ เรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย มาใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้วนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ O-NET และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ

จำนวน 10 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 10 คน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

1. นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย เพิ่มขึ้น

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET รายวิชาวิทยาศาสตร์

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้อื่นๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นต่อไป

4. สามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนสำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอนได้อีกทางเลือกหนึ่ง นอกเหนือจากตำราเรียน และสามารถแก้ปัญหาการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้

เครื่องมือในการวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50 เรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย

2. แบบฝึกทักษะเรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย 1

3. แบบฝึกทักษะเรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย 2

4. แบบฝึกทักษะเรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย 3

5. แบบทดสอบก่อนเรียน

6. แบบทดสอบหลังเรียน

ระยะเวลาในการวิจัย

เดือนธันวาคม 2562 – เดือนมกราคม 2563 (ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์)

วิธีดำเนินการวิจัย

จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CHIT Model มีแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด คุณลักษณะดังนี้

C = Creativity มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เกิดประโยชน์

H = Happy มีความสุขกับการเรียน

I = Innovation มีการคิดค้นสิ่งใหม่

T = Technology มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ กำหนดเกณฑ์กำหนดการวัดและประเมินผลการฝึกทักษะ

1. ดำเนินการฝึกทักษะตามที่กำหนดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อดูความก้าวหน้า ดังนี้

1.1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้

1.2 ใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย 1 แบบฝึกทักษะเรื่อง สมบัติ

ของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย 2 และแบบฝึกทักษะเรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย 3 จนครบ เพื่อกระตุ้นความคิด และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนหลังจากการเรียนเนื้อหาควบคู่ไปด้วย

1.3 สังเกตพฤติกรรมพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

1.4 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความรู้หลังจากได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะครบแล้ว

3. วัดและประเมินผลการฝึกทักษะเรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และบันทึกผลการประเมินดูความก้าวหน้า

4. สอบถามหรือให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกทักษะเรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และผลงานการฝึกร่วมกัน

5. สรุปผลการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย โดยใช้แบบฝึกทักษะ โดยนำผลการทดสอบก่อนเรียน และผลการทดสอบหลังเรียน ที่ได้มาหาผลต่างของการพัฒนาความแตกต่างด้วยค่าสถิติร้อยละ นำผลที่ได้มาวิเคราะห์และรายงานผล

การรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย ควบคู่การเรียนกับนักเรียน

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน

2. นำคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน และการทำแบบทดสอบหลังเรียนมาหาผลต่างของการ

พัฒนาความแตกต่างด้วยค่าสถิติร้อยละ

การวิเคราะห์ข้อมูล

นำคะแนนจากการทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนที่นักเรียนเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และคะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากที่นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย แล้ว มาหาผลการพัฒนาโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยพบว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน หลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะและผู้วิจัยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ CHIT Model มีแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิด คุณลักษณะดังนี้

C = Creativity มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เกิดประโยชน์

H = Happy มีความสุขกับการเรียน

I = Innovation มีการคิดค้นสิ่งใหม่

T = Technology มีการนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้

กำหนดเกณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายร่วมด้วย นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ในเรื่อง สมบัติของดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย เพิ่มขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามพัฒนาการและความสามารถการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละบุคคล ดังหลักฐานจากผลวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบก่อนเรียน และคะแนนทดสอบ หลังเรียน หลังจากนักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกทักษะแล้ว โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ เป็นดังนี้ ค่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอยู่ที่ร้อยละ 35 และคะแนนทดสอบหลังเรียนอยู่ที่ร้อยละ 82

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะสามารถนำมาปรับใช้ได้กับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้อื่นๆ ได้หลายเรื่อง และในการจัดกิจกรรมการฝึก ครูควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายมีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ อยู่เสมอ ควรใช้สื่อการสอนมาประกอบระหว่างการฝึกทักษะก็จะช่วยให้นักเรียนเข้าเนื้อหาได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ครูสามารถให้นักเรียนที่เรียนเก่งช่วยสอนนักเรียนที่เรียนอ่อนร่วมด้วยได้ เพื่อให้เพื่อนที่เรียนเก่งช่วยเหลือเพื่อนที่เรียนอ่อนขณะทำกิจกรรมการฝึกทักษะ เพราะในบางครั้งนักเรียนกล้าที่จะสอบถามกับเพื่อนมากกว่าสอบถามครูในเวลาที่ไม่เข้าใจ และเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งด้วย

โพสต์โดย ชิต : [25 ก.ย. 2563 เวลา 06:29 น.]
อ่าน [734] ไอพี : 1.20.220.119
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ