ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อศึกษาผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อการ

มีงานทำของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 383 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 28 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -6 จำนวน 170 คน ใช้การเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จากนั้นใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) และใช้การกำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 170 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ตามจำนวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา มี 3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา (สำหรับคณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอน) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา (สำหรับผู้ปกครอง) และฉบับที่ 3 แบบสอบถามผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา (สำหรับนักเรียน) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งได้ผลการประเมินดังนี้

1. ผลการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.60, S.D = .26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการแก้ไขปัญหา (x ̅ = 4.62, S.D = .37) รองลงมาคือ ด้านการตรวจสอบ (x ̅ = 4.61, S.D = .33) ด้านการวางแผน (x ̅ = 4.59, S.D = .30) และด้านการปฏิบัติตามแผน (x ̅ = 4.58, S.D = .31) ตามลำดับ

2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา แบ่งตามประเภทของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้

2.1 คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.52, S.D = .27) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการตรวจสอบ (x ̅ = 4.65, S.D = .30) รองลงมาคือ ด้านการแก้ไขปัญหา (x ̅ = 4.57, S.D = .37) ด้านการปฏิบัติตามแผน (x ̅ = 4.53, S.D = .38) และด้านการวางแผน (x ̅ = 4.34, S.D = .55) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่คณะกรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 3 ลำดับแรก คือ มีการวิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงาน (x ̅ = 4.87, S.D = .35) มีการรวบรวมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (x ̅ = 4.80, S.D = .41) มีการจัดทำข้อมูลสถิติผลการดำเนินงาน (x ̅ = 4.80, S.D = .41) และมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (x ̅ = 4.73, S.D = .46)

2.2 ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.64, S.D = .26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผน (x ̅ = 4.75, S.D = .27) รองลงมาคือ ด้านการแก้ไขปัญหา (x ̅ = 4.64, S.D = .36) ด้านการปฏิบัติตามแผน (x ̅ = 4.58, S.D = .30) และด้านการตรวจสอบ (x ̅ = 4.58, S.D = .30) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 3 ลำดับแรก คือ มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน (x ̅ = 5.00, S.D = .00) มีการเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูล (x ̅ = 4.89, S.D = .32) มีการประชุมชี้แจงถึงแนวทางในการดำเนินงาน (x ̅ = 4.89, S.D = .32) มีการกำหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม (x ̅ = 4.89, S.D = .32) มีการประชุมวางแผน กำหนดนโยบาย โครงการ กิจกรรม ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินงาน (x ̅ = 4.86, S.D = .36) และมีการติดตามผลการดำเนินงานในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ (x ̅ = 4.86, S.D = .36)

2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.65, S.D = .26) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการวางแผน (x ̅ = 4.67, S.D = .41) รองลงมาคือ ด้านการแก้ไขปัญหา (x ̅ = 4.66, S.D = .33) ด้านการปฏิบัติตามแผน (x ̅ = 4.64, S.D = .30) และด้านการตรวจสอบ (x ̅ = 4.61, S.D = .33) ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 3 ลำดับแรก คือ มีการประชุมคณะทำงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน หลังจากดำเนินการแล้ว (x ̅ = 4.88, S.D = .39) มีการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานอาชีพ (x ̅ = 4.84, S.D = .40) และมีการสำรวจสภาพปัญหาการดำเนินงานอาชีพของตน (x ̅ = 4.82, S.D = .42)

2.4 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ = 4.67, S.D = .25) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อคำถามที่ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ 3 ลำดับแรก คือ การสอนอาชีพช่วยให้นักเรียนได้รับโอกาสมีงานทำ

(x ̅ = 4.86, S.D = .40) การสอนอาชีพช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ และภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน (x ̅ = 4.85, S.D = .39) และการสอนอาชีพทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับสถานประกอบการ (x ̅ = 4.83, S.D = .38)

ข้อเสนอแนะ

1. ควรสร้างจัดทำศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ ที่เป็น Best Practice และสนับสนุนงบประมาณตามลักษณะความต้องการเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ และควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติผลการปฏิบัติงานอาชีพที่เป็นเลิศ

2. ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา ควรมีการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่อไป

3. การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำเป็นจุดเน้นตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนจึงควรมีการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเผยแพร่ผลการประเมินการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานประกอบการต่าง ๆ

โพสต์โดย มามะซูฟี : [24 ก.ย. 2563 เวลา 13:18 น.]
อ่าน [916] ไอพี : 113.53.6.99
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ