ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการสร้างเด็กดีให้ชุมชนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

รายงานการประเมินโครงการสร้างเด็กดีให้ชุมชนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสร้างเด็กดีให้ชุมชนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย การประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) และการประเมินด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 112 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน เก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินโครงการสร้างเด็กดีให้ชุมชนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โดยทำบันทึกข้อความเสนอถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น เพื่อขอความร่วมมือครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น ในการตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินโครงการตามระยะเวลาของการประเมินแต่ละด้าน เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนจึงได้ตรวจสอบจำนวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม คัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปแล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการประเมิน

การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการสร้างเด็กดีให้ชุมชนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการโครงการสร้างเด็กดีให้ชุมชนบ้านเขาจั๊กจั่น สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านผลกระทบของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.52) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนำเข้า (μ = 4.51) ด้านสภาพแวดล้อม (μ = 4.45)

2. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการเรียนรู้ เดือนมกราคม 2562 ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยนักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 76.56 ผลการประเมินความสามารถด้านการคิดคำนวณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 65.18 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยนักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 87.50 ผลการประเมินสรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านการสื่อสารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยนักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับสถานศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์ โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับสถานศึกษาที่ได้ ระดับดี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.36

2.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินโดยนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 60 ทุกระดับชั้น ผลการประเมินน้ำหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาพรวมพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 66.96 และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 79.46

2.3 ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ มีดังนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่าผ่านเกณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET ปีการศึกษา 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ 0.47 และค่าเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม 4 วิชาของโรงเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.11

โพสต์โดย ผอ.สมศักดิ์ : [23 ก.ย. 2563 เวลา 18:52 น.]
อ่าน [740] ไอพี : 124.122.46.202
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ