ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาบทบาทผู้บริหารในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจัง

พิไลพร มลีรัตน์. 2562. การศึกษาบทบาทผู้บริหารในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ. รายงานผลงานทางวิชาการ โรงเรียน

ศรีแก้วพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ.

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาบทบาทผู้บริหารในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน และเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ด้าน คือ 1) ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ 2) ด้านความประหยัด 3) ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม 4) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยกําหนดขนาดตัวอย่างโดยการกำหนดตามระดับชั้น ด้วยการใช้สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ประกอบด้วย ครู จำนวน 20 คน นักเรียนจำนวน 100 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน 120 คน สรุปสาระสำคัญของการวิจัย ได้ดังนี้

1. บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละต่อส่วนรวม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ และด้านความประหยัด ตามลำดับ

1.1 บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก จำนวน 8 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จำนวน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนจัดทำเอกสารแนะนำกฎ ระเบียบ บทลงโทษและการปฏิบัติให้เป็นผู้มีวินัย โรงเรียนให้มีคณะกรรมการเวรเพื่อดูแลด้านความมีวินัย และโรงเรียนมีแผนงาน โครงการ เพื่อส่งเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบ ตามลำดับ

1.2 บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียน ศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้านความประหยัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก จำนวน 6 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 1 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จำนวน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนปิดไฟทุกครั้งก่อนออกจากห้องเรียน โรงเรียนจัดตั้งกิจกรรมธนาคารขยะ เพื่อให้นักเรียนมีรายได้จากการขายขยะที่สามารถกลับมาใช้ได้อีก และเห็นค่าของการประหยัดและอดออม และโรงเรียนจัดทำโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการออมของนักเรียนให้รู้จักความประหยัด ตามลำดับ

1.3 บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ อยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 2 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จำนวน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้ชุมชนในกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนจัดให้ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ความประพฤติดีเด่น และโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนบริจาคเงิน สิ่งของเพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง ตามลำดับ

1.4 บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียน ศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ อยู่ในระดับมาก จำนวน 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย จำนวน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะและปรึกษาผู้ปกครองเรื่อง ความซื่อสัตย์ของนักเรียน โรงเรียนจัดให้มีสภานักเรียนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างแก่เพื่อน และบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามลำดับ

2. ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนศรีแก้วพิทยา อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จำแนกตามความคิดเห็นของครูกับนักเรียน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ด้านความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเสียสละเพื่อส่วนรวม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

โพสต์โดย พิไลพร มลีรัตน์ : [19 ก.ย. 2563 เวลา 20:23 น.]
อ่าน [697] ไอพี : 113.53.19.127
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ