ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชุด The Amazing Things Around Me เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

ชื่อผู้ศึกษา นายเกรียงไกร ราวิชัย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่

ปีที่รายงาน 2562

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง (2) สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผล 0.5 (3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง และ (4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมี 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คือ ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน และ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คน (2) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน คือ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน (3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน และปีการศึกษา 2560 จำนวน 22 คน รวมทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล วัดศรีปิงเมือง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (4) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 23 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย

งานวิจัยนี้ดำเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ สภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ คู่มือการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ แบบประเมินความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผล ( ) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง มีปัญหาเกี่ยวกับการขาดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเนื้อหาวิชาที่ยากต่อการสอนของครู และการทำความเข้าใจของนักเรียน ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน และการขาดสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับชีวิตของนักเรียน ผู้วิจัยจึงได้หาแนวทางแก้ปัญหาโดยพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะชุด The Amazing Things Around Me เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ ขั้นสร้างการเชื่อมต่อ (Plugging in) ขั้นเสริมพลังการเรียนรู้ (Powering up) ขั้นสังเคราะห์ข้อมูลสร้างความหมาย (Synthesizing) ขั้นใช้แหล่งความรู้ภายนอกสนับสนุน (Outsourcing) และขั้นไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) ปรากฏในแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน ใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.09/87.50 และดัชนีประสิทธิผล 0.7386 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง มีความสามารถใน การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง มีความพึงพอใจต่อ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้แบบฝึกทักษะ ชุด The Amazing Things Around Me เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.69, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.12)

โพสต์โดย tamuya : [7 ก.ย. 2563 เวลา 09:19 น.]
อ่าน [837] ไอพี : 184.22.176.30
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ