ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อผลงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODEL โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODEL

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล

ผู้วิจัย นางสาวจารี วุฒิมานพ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีวิจัย ปีการศึกษา 2561-2562

คำสำคัญ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/5G MODEL

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODEL

โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล

ผู้วิจัย นางสาวจารี วุฒิมานพ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

ปีวิจัย ปีการศึกษา 2561-2562

คำสำคัญ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา/5G MODEL

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODELโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 -2562 2. เพื่อศึกษาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 โดยจำแนกเป็น 2.1 คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2561 -2562 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 -2562 2.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562 2. 4 ผลการประเมินโรงเรียนดีมีคุณภาพ 7 ลักษณะโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูลหลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 – 2562และ4. เพื่อศึกษาผลกระทบเชิงบวก ที่ปรากฏต่อโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล ปีหลังการพัฒนา การศึกษา 2561 -2562 วิจัยมี 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ ปัญหาความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาภูมิหลังตามสภาพจริง สารสนเทศ และจากการเสวนากลุ่มเพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการจำเป็น ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดปัญหาในการวิจัยโดยใช้ ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดกรอบกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะที่ 2 การดำเนินการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกรอบกิจกรรม 5G MODEL ระยะที่ 3 การประเมินผลการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนที่ 7 การสรุปรายงานผลและเผยแพร่ผลงาน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล เป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 317 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 24 คน ผู้ปกครองจำนวน 317 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คนยกเว้นผู้บริหารและตัวแทนครู และเครือข่ายชุมชน จำนวน 9 คน ปีการศึกษา 2561 -2562 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบบันทึกทั้งสิ้น 7 ฉบับ มี 2ลักษณะ คือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 3 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยมีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตั้งแต่ .80 - .89 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงจำนวน 4 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบจากการบันทึกข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODELโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล ปีการศึกษา2561-2562 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงของโรงเรียนดังนี้

1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 5G MODELโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล ตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประเมินทั้งสี่กลุ่มประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลังการพัฒนาปีการศึกษา2561-2562 พบว่า ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพปานกลาง-มาก และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่านักเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̄ = 3.87 , S.D. = 0.02) คุณภาพระดับมาก รองลงมากลุ่มผู้ปกครอง ( x̄ = 3.86 , S.D. = 0.04) ระดับปานกลาง และครูมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= 3.23 , = 0.12) ระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพมาก-มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.56 ,  = 0.24) ระดับมากที่สุด รองลงมาครู (= 4.21 ,  = 0.10) ระดับมาก นักเรียนมรค่าเฉลี่ยต่ำสุด((x̄ = 4.07 , S.D. = 0.02) ระดับมากสอดคล้องกับสมมุติฐาน

2. ผลคุณภาพการศึกษาโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 -2562 2.1 คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล ปีการศึกษา 2561 และ 2562 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการและมาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมินทั้ง 3 มาตรฐาน ดีเลิศ ทั้งสองปีการศึกษา สอดคล้องกับสมมุติฐาน 2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทั้ง 2 ปีการศึกษา ดังนี้ ปีการศึกษา 2561 มีผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวม 2.74 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ระดับ 3.5 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ต่ำสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 2.24 และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมีผลการเรียนเฉลี่ยโดยรวม 2.96 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า ผลการเรียนเฉลี่ยสุขศึกษาและพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 3. รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.13 สาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 2.49 สอดคล้องกับสมมุติฐาน 2.3 ผลการพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2561-2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 34.47 และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ากลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 52.08 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 33.61 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดคือคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 25.25 และ ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 25.90 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ากลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 53.97 รองลงมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย 28.99 ต่ำสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 20.48 ค่าพัฒนาลดลง-4.77 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 29.45 และเมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ากลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 41.55 รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 34.45 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 19.98 และ ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 25.30 เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่ากลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือคือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 32. รองลงมาเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ย 32.ต่ำสุดคือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย 15.56 ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน และ 2.4 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีมีคุณภาพ 7 ลักษณะ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูล หลังการพัฒนาปีการศึกษา 2561-2562 ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง ผลเป็นดังนี้ ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่าค่าเฉลี่ย ผู้ปกครอง ( (x̄= 3.86 , S.D. = 0.03) สูงกว่าครู (= 3.26 ,  = 0.13) และ ปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายกลุ่ม พบว่าค่าเฉลี่ย ผู้ปกครอง ((x̄ = 4.39 , S.D. = 0.08) สูงกว่าครู (= 3.86 ,  = 0.03) สอดคล้องกับสมมุติฐาน

3. สรุปผลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายชุมชนหลังการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ จังหวัดสตูลปีการศึกษา 2561-2562 ดังนี้ ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพปานกลาง-มาก เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่าเครือข่ายชุมชนมีระดับความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุดคุณภาพระดับมาก ( (x̄= 4.49 , S.D. = 0.07) รองลงมาครูคุณภาพระดับมาก ((= 4.39 ,  = 0.15) ผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 3.88 , S.D. = 0.15) มีคุณภาพระดับปานกลาง และปีการศึกษา 2562 โดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีคุณภาพมาก-มากที่สุด เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่าเครือข่ายชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับคุณภาพมากที่สุด (x̄ = 4.58 , S.D. = 0.06) ที่สุด รองลงมาครู (= 4.54 , . = 0.16) ระดับคุณภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ยต่ำสุดผู้ปกครอง ( x̄= 4.03 , S.D. = 0.03) คุณภาพระดับมากสอดคล้องกับสมมุติฐาน

4. ผลกระทบเชิงบวกรางวัลและเกียรติบัตรระดับประเทศปีการศึกษา 2561-2562 ต่อเนื่อง โรงเรียนได้รับราง 2 รายการผู้อำนวยการโรงเรียนและครู 4 รายการ นักเรียน 3 รายการสอดคล้องกับสมมุติฐาน.

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 โรงเรียนควรชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายชุมชน ให้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ ทุกฝ่าย ซึ่งต้องเข้าใจอย่างชัดเจนทั้งกระบวนการและบทบาท และการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

1.2 การดำเนินกิจกรรมทั้ง5GMODELควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2.2 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนดีมีคุณภาพ 7 ลักษณะเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

โพสต์โดย จารี วุฒิมานพ : [7 ก.ย. 2563 เวลา 05:33 น.]
อ่าน [746] ไอพี : 118.173.169.45
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ