ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 2) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรฐาน และ 3) เพื่อศึกษาผลลัพธ์และปัจจัยความสำเร็จที่ได้จากการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม มีกระบวนการขับเคลื่อน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 สร้างความตระหนัก เป็นการสร้างความตระหนักรับรู้ถึงความสำคัญ ความจำเป็นในการดำเนินการและการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมาย เป็นการกำหนดเป้าหมายจัดทำคู่มือ จัดทำแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน มีการบันทึกข้อตกลง (MOU) ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครือข่าย เป็นการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการ เป็นขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนงาน โดยมุ่งสู่ผู้เรียนแบบองค์รวมในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน เป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงาน ประเมินระหว่างดำเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาระหว่างดำเนินงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผล เป็นการประเมินผลหลังการดำเนินงานและสะท้อนผลเพื่อนำมาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 7 เสริมพลัง เป็นการประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงาน กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนา จำนวน 95 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และแบบสัมภาษณ์กลุ่มการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ผลการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้วยกระบวนการขับเคลื่อน 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 สร้างความตระหนัก ขั้นตอนที่ 2 กำหนดเป้าหมาย ขั้นตอนที่ 3 สร้างเครือข่าย ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการ ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน ขั้นตอนที่ 6 สะท้อนผล และขั้นตอนที่ 7 เสริมพลัง พบว่า ผลการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ทำให้โรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและเผยแพร่ได้

2. ผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรฐาน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านการป้องกัน มาตรฐานด้านการค้นหา มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และมาตรฐานด้านการรักษา สำหรับผลการพัฒนาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่นระดับต่างๆ พบว่า ระดับเพชร มีจำนวน 2 โรงเรียน ระดับทอง มีจำนวน 11 โรงเรียน และระดับเงิน มีจำนวน 82 โรงเรียน

3. ผลลัพธ์และปัจจัยความสำเร็จที่ได้จากการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พบว่า

3.1 ผลลัพธ์

ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ถึงภัยของยาเสพติดและบายมุข มีทักษะในการป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด รู้จักปฏิเสธสิ่งยั่วยุ มีความกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว จนเกิดเป็นความภาคภูมิใจเมื่อได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำนักเรียนในชั้นเรียนห้องเรียนสีขาว สามารถ นำความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจน มีจิตอาสาในการทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม มีจิตสำนึกที่ดีและมีคุณธรรม ในส่วนผู้บริหารโรงเรียน ได้เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย นโยบายการบริหาร ส่งผลให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่สอดแทรกโทษและพิษภัยของยาเสพติด เข้าใจสภาพปัญหาของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และมีเครือข่าย การดูแลช่วยเหลือผู้เรียนจากผู้ปกครองและองค์กรหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง สำหรับสถานศึกษา มีการสร้างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา องค์กร ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษา

3.2 ปัจจัยความสำเร็จ

หน่วยงานต้นสังกัดออกแบบยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาและร่วมมือดำเนินการสู่การปฏิบัติ ตามกรอบยุทธศาสตร์ 5 มาตรฐาน กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนักให้กับครู ทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและศึกษาคู่มือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปสู่การปฏิบัติ และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกโรงเรียน เสริมแรงให้แก่ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติด ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรฐานของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตลอดจนให้ความรู้ ให้คำปรึกษา มีการเฝ้าระวัง สอดส่องดูแล ติดตามผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง และรายงานผู้บริหารสถานศึกษาทราบ เพื่อนำไป สู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากนี้โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ การนิเทศ กำกับติดตามแบบกัลยาณมิตร การให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้เทคนิคกระบวนการโค้ชชิ่ง

โพสต์โดย นิกร กันทาดง : [3 ก.ย. 2563 เวลา 04:30 น.]
อ่าน [737] ไอพี : 1.47.13.164
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ