ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาครูในการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ : การพัฒนาครูในการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อผู้วิจัย : นางสุภาพร ศรีวงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาครูในการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาครูในการสร้างหน่วย การเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ในการพัฒนาครูสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 3)เพื่อวัดความพึงพอใจของครูในการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ กระบวนการวิจัยมีจำนวน 2 วงรอบ ซึ่งในแต่ละวงรอบประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ ตามแผน (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect) กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรในโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย ครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอนระดับช่วงชั้นที่ 2-3 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) โรงเรียนเทศบาล บ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 31 คน ตัวแทนชุมชนประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนชุมชน และตัวแทนผู้ปกครอง รวมจำนวน 5 คน ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ดำเนินการนิเทศประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และนักบริหารการศึกษา เทศบาลเมืองหล่มสัก ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการของครูในการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 2) แบบประเมินกระบวนการและสื่อในการพัฒนาครู และ3)แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสารและหลักฐานเชิงประจักษ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงบรรยาย

ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการพัฒนาครูในการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ สาระท้องถิ่น 2) จัดเตรียมความพร้อม ด้านบุคลากรและทรัพยากร 3) การกำหนดแนวทางพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 4) การสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการสังเกตการณ์ 5) การประเมินหน่วยการเรียนรู้ 6) การนำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการไปใช้ และ 7) การสะท้อนผลการปฏิบัติ

ผลการใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ในการพัฒนาครูสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ในการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การสังเกตการณ์เพื่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการปฏิบัติระหว่างคณะทำงาน ผู้วิจัย วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ นำผลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และประเมินหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กลุ่มเป้าหมายสร้างขึ้นหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น สามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเพิ่มเติม ในวงรอบที่ 2 ต่อไป

ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ในการทบทวนแผน การลงมือปฏิบัติ การสังเกตการณ์เพื่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลการปฏิบัติระหว่างคณะทำงาน ผู้วิจัย วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ พบว่า กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น รายชั้นเรียนที่พัฒนาจากวงรอบที่ 1 นำไปปฏิบัติได้จริงในชั้นเรียนได้ในระดับที่น่าพอใจทุกหน่วย การเรียน และพบว่า การนำกระบวนการ วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมาใช้ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถระดมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการวิจัยได้ทุกขั้นตอนของการวิจัย

โพสต์โดย ศิริ : [2 ก.ย. 2563 เวลา 16:01 น.]
อ่าน [822] ไอพี : 118.172.55.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ