ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

ผู้ประเมิน นายอุทัย จงแพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทร

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปีการศึกษา 2561 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) ของ สตัฟเฟิลบีม จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านบริบทหรือด้านสิ่งแวดล้อม (Context ) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input ) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน 90 คน เก็บข้อมูลได้ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็น นักเรียน 327 คน เก็บข้อมูลได้ 327 คน คิดเป็นร้อยละ 100 กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดขนาดของ เคร็จซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan. 1970:607-610) แล้วทำการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้ค่า ความเที่ยงตรง (IOC) ของแบบสอบถามครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 และได้หาค่า ความเที่ยงตรง (IOC) ของแบบสอบถามนักเรียน ทั้งฉบับ เท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินโครงการสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการในภาพรวม พบว่าครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและนักเรียน มีความเห็นสอดคล้องกันว่าโครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีความเหมาะสม ในการดำเนินกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ( = 3.87, S.D. = 0.65)

2. ผลการประเมินในด้านบริบทหรือด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและนักเรียน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ พบว่าหลักการ วัตถุประสงค์เป้าหมาย การเตรียมการของกิจกรรมตามโครงการมุ่งการสร้างการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ และกิจกรรมตามโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( = 4.03, S.D. = 0.62)

3. ผลการประเมินในด้านปัจจัยนำเข้า พบว่าครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและนักเรียน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ พบว่าบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ และงบประมาณ มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินงาน ครูและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( = 3.77, S.D. = 0.62)

4. ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่าครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและนักเรียน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ พบว่ากิจกรรมซึ่งประกอบด้วย 1) กิจกรรม การรณรงค์ 2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 3) กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน 4) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพิ่มเติม 5) กิจกรรม 3Rs ลด ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ 6) กิจกรรม Big Cleaning Day และ กิจกรรมครอบครัวพอเพียง มีจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับความต้องการในการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน และสร้างพลเมือง ที่มีคุณภาพ และมีการนิเทศ ติดตาม กำกับ และการประเมินผล เป็นไปตามขั้นตอน ที่โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ ตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทรกำหนด อยู่ในระดับมาก ( =3.86, S.D. = 0.68)

5. ผลการประเมินด้านผลผลิต พบว่าครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและนักเรียน มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นต่างๆ พบว่าผลการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ตามหลัก 3Rs โรงเรียนศรัทธาสมุทร เมื่อสิ้นสุดโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก ( = 3.82, S.D. = 0.67)

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่าครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนและนักเรียน มีความเห็นต่อการดำเนินโครงการสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ พบว่า โครงการโรงเรียนปลอดขยะตามหลัก 3Rs มีคุณค่าต่อท่าน และสังคมส่วนรวม และกิจกรรมของโครงการส่งผลให้สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ ทัศนียภาพในโรงเรียน สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และ ลดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยที่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( = 3.85, S.D. = 0.69)

โพสต์โดย ทัย : [2 ก.ย. 2563 เวลา 10:33 น.]
อ่าน [681] ไอพี : 1.2.171.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ