ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมือง บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ชื่อเรื่อง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมือง

บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้วิจัย นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ ครูผู้สอน จำนวน 40 คน และนักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มี 3 ชุด ชุดที่ 1 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของครู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ชุดที่ 2 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของครู เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ชุดที่ 3 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ตามความคิดเห็นของนักเรียน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

ผลการวิจัย พบว่า

การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า สภาพปัจจุบันของการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยรวม อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ดังนี้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การจัดระบบบริหารจัดการ และการบริหารงบประมาณ ตามลำดับ

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน การจัดการเรียนการสอน การจัดระบบบริหารจัดการ การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารงบประมาณ

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเนื้อหาของหลักสูตรและการจัดกิจกรรม ด้านบุคลิกภาพ และความสามารถของครู ด้านการวัดและประเมินผล และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ตามลำดับ

โพสต์โดย ผอ.พัชรวัฒน์ : [18 ส.ค. 2563 เวลา 20:27 น.]
อ่าน [742] ไอพี : 1.47.2.160
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ