ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562

ชื่อรายงาน รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562

ผู้รายงาน นางสาวจริญญา เอี้ยวซิโป ผู้อำนวยการโรงเรียนวรรธนะสาร

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2562

บทสรุปผลการประเมินโครงการ

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562 3) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562 และ 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562 เกี่ยวกับ 4.1) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการต่างๆ ให้พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียน 4.2) ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอนและเยี่ยมห้องเรียน 4.3) ครูผู้สอนนำผลการนิเทศไปปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน 4.4) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อโครงการนิเทศภายใน 4.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปีการศึกษาในระดับสถานศึกษาสูงขึ้น การประเมินใช้รูปแบบประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาใช้ประเมินโดยวิธีการใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานสร้างขึ้น

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครู จำนวน 8 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 5 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นทุกฉบับอยู่ระหว่าง 0.819 ถึง 0.844 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์ การประเมินในทุกรายการประเมิน เมื่อพิจารณารายกลุ่มผู้ประเมิน พบว่า ประเด็นความต้องการจำเป็นของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.59,=0.24) ส่วนประเด็นที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ ความเป็นไปได้ของโครงการ (=3.71,=0.23)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครู ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.34,=0.09) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่าน  ) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นความพร้อมของปัจจัยพื้นฐานมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.60,=0.28) ส่วนประเด็นที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ ประเด็นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและกรรมการสถานศึกษา (=4.31,=0.27)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมกลุ่มที่ประเมิน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านกระบวนการของโครงการในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.46,=0.13) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เกณฑ์ผ่าน  ) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นพบว่า ประเด็นการเตรียมการนิเทศภายในมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.52,=0.23) ส่วนประเด็นที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ ประเด็นการประเมินผลการนิเทศภายใน (=4.38,=0.42)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวรรธนะสาร

ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

4.1) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการต่างๆ ให้พร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย คะแนนเต็ม 60 คะแนน เกณฑ์ผ่าน ร้อยละ 70 เท่ากับ 42 คะแนน มีครูเข้ารับการประเมิน จำนวน 8 คน ผ่านการประเมิน จำนวน 8 คน ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2) ครูผู้สอนได้รับการนิเทศการสอนและเยี่ยมห้องเรียน พิจารณาจากการรายงานผลการนิเทศ พบว่า มีครู จำนวน 8 คน รายงานผลการได้รับการนิเทศ 8 คน ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3) ครูผู้สอนนำผลการนิเทศไปปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน พบว่า โดยรวมครูผู้สอนนำผลการนิเทศไปปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนมีการปฏิบัติในระดับมาก (=4.05,=0.63) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณารายคนพบว่า ครูคนที่ 2 มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด (=4.32,=0.58) ส่วนครูที่มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด ได้แก่ ครูคนที่ 5 (=3.82,=0.66)

4.4) ครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อโครงการนิเทศภายใน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.28,=0.44) ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการท่านเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้สอนงาน นิเทศงาน ในสถานศึกษาและรายการทุกครั้งที่ได้รับการนิเทศท่านได้รับประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานได้จริงมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.71,=0.48) ส่วนรายการที่ค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ รายการท่านได้รับการยอมรับในองค์กรทั้งเป็นผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ (=3.28,=0.48)

4.5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปีการศึกษาในระดับสถานศึกษาสูงขึ้น พบว่า คะแนนทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปลายปีการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้น 15.83 คะแนน (57.94 – 42.11 = 15.83) คิดเป็นร้อยละ 37.59 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) ผลการประเมินโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ และประเด็นการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ทุกรายการ โดยผู้เกี่ยวข้อง มีความเห็นว่าโครงการนี้ควรดำเนินการต่อไปและโครงการนี้ทำให้ครูได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เกิดประโยชน์กับนักเรียนอย่างแท้จริง

โพสต์โดย บังหลี : [18 ส.ค. 2563 เวลา 17:22 น.]
อ่าน [695] ไอพี : 125.24.128.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ