ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบ

การประเมินแบบ CIPP MODEL ประจำปีการศึกษา 2562

ชื่อผู้รายงาน : วีระยุทธ คีลาวงค์

ปีที่ศึกษา : 2562

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นและความเป็นไปได้ของโครงการ ปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบและงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน กระบวนการของโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการและการติดตามโครงการและผลผลิตของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน นักเรียน 205 คน ผู้ปกครอง 205 คน รวมทั้งสิ้น 420 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบบันทึก แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ IOC หาความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม และสัมประสิทธิ์แอลฟาหาความเที่ยงของแบบสอบถาม ผลการประเมินโครงการสรุปได้ดังนี้

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL ผู้ประเมินได้สรุปผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการของโครงการ ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลาย ๆ ฝ่าย เช่น ครูและผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนา และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จากผลการประเมินรายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP MODEL จะเห็นได้ว่าควรดำเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินโครงการอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามข้อเสนอแนะดังนี้

1. จากผลการประเมินประเด็นบริบท พบว่าในภาพรวมครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง มีระดับความคิดเห็นต่อสภาวะแวดล้อมของการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.69 - 4.60 โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ อยู่ในระดับมาก 5 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ รายการที่ 2 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบาย ( = 4.60) และรายการที่ 7 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ( = 4.60) รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ รายการที่ 8 วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

( = 3.60)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยพบว่า ในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง

มีระดับความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อยู่ในระดับมาก ในภาพรวม ครูและบุคลากรและผู้ปกครอง ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาทักษะทางด้านปัญญา สังคม กระบวนการคิดของนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นราย รายการพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.91 – 4.60 สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือรายการที่ 2 ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีความสามารถในการดำเนินโครงการ ( = 4.60) และรายการที่ 7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม

( = 4.60) รองลงมาคือ รายการที่ 1 ผู้บริหารและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ( = 4.21) และรายการที่ 3 บุคลากรในการดำเนินโครงการมีจำนวนเพียงพอ( = 4.21) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ รายการที่ 5 งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ ( = 4.10) และรายการที่ 6 มีคู่มือดำเนินโครงการวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการมีเพียงพอ

( = 4.10)

จากผลการประเมินประเด็นปัจจัย พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมากคือ ความเหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบ และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการเนื่องจากบุคลากรได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มโครงการ ทำให้บุคลากรกรมีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้โครงการยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินการอีกด้วย

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการพบว่า ในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง มีระดับความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการของการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อยู่ในระดับมาก พบว่าในภาพรวม ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง การประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นราย รายการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.18 – 4.55 ทุกรายการอยู่ในระดับมาก สำหรับรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการที่ 1 มีการวางแผนการดำเนินงานโครงการสู่การปฏิบัติ ( = 4.52) รายการที่ 5 การดำเนินงานเป็นไปตามโครงการที่กำหนด ( = 4.55) และรายการที่ 6 มีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้เกี่ยวข้อง ( = 4.54) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ รายการที่ 7 มีการกำกับ ติดตาม ควบคุมการดำเนินงานเป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ( = 4.55)

จากผลการประเมินกระบวนการ พบว่าผ่านเกณฑ์ระดับมาก คือ กิจกรรมที่ดำเนินการ และการติดตามโครงการ สาเหตุที่สำคัญ คือ ครูและผู้รับผิดชอบโครงการเห็นว่าการดำเนินโครงการ จะสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จะต้องมีกระบวนการการจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และจำเป็นต้องมีการนิเทศติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

4. จากผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.17– 4.69 โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 3 รายการ อยู่ในระดับมาก 5 รายการ รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือรายการ ที่ 1 นักเรียนที่ร่วมโครงการมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ ( = 4.69) รายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ รายการที่ 5 นักเรียนที่ร่วมโครงการสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ ( = 4.17)

โพสต์โดย วีระยุทธ คีลาวงค์ : [17 ส.ค. 2563 เวลา 10:04 น.]
อ่าน [735] ไอพี : 134.236.244.106
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ