ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

เรื่อง การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

The Development of Basic mathematics Skills by Using Educational games of Early childhood at Ban Du Child Development center, Rattanaburi District, Surin Province.

บทคัดย่อ

การศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นปฐมวัย 3 ขวบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่1) แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 25 แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ 5 ด้าน คือ ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการจำแนกจัดกลุ่ม ด้านการเรียงลำดับ ด้านการนับและรู้ค่าของจำนวนตัวเลข 1-10 และด้านมิติสัมพันธ์ โดยจัดประสบการณ์ในช่วงกิจกรรมเกมการศึกษา เวลา 14.30 - 14.50 น. สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 20 นาที 2) เกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 25 เกมการศึกษา 3) แบบทดสอบประเมินก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์จำนวน 25 ข้อ 25 คะแนนแบ่งเป็นด้านละ 5 ข้อ5 คะแนนได้แก่ ด้านการเปรียบเทียบ ด้านการจำแนกจัดกลุ่ม ด้านการเรียงลำดับ ด้านการนับและรู้ค่าของจำนวนตัวเลข1-10 และด้านมิติสัมพันธ์4) แบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเล่นกิจกรรมเกมการศึกษาจำนวน 25 ชุด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษานำผลคะแนนการทดสอบประเมินหลังการจัดประสบการณ์ มาหาค่าร้อยละเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 75.00 และเปรียบเทียบค่าร้อยละของความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ ซึ่งร้อยละของคะแนนจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 จะถือว่าคะแนนที่ได้มีความก้าวหน้า (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2548, หน้า 78) วิเคราะห์คะแนนจากแบบสังเกตพฤติกรรมการเล่นเกมการศึกษากับแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ในแต่ละเกมการศึกษา โดยกำหนดเกณฑ์ช่วงคะแนนเฉลี่ยและการแปลความหมายของระดับคุณภาพของผู้เรียน3 ระดับ คือ ช่วงคะแนนเฉลี่ย51-75, 26-50และ 1-25มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการเล่นเกมการศึกษาในระดับ ดี,พอใช้ และควรส่งเสริม ตามลำดับ

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย และผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละของคะแนนเต็มเท่ากับ 92.31 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่กำหนดไว้ โดยผลการเปรียบเทียบค่าร้อยละของความก้าวหน้านักเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา เท่ากับ 13.15 คะแนน และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมเกมการศึกษา เท่ากับ 23.08 คะแนน คิดเป็นคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 9.92 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 39.69 ของความก้าวหน้า ซึ่งมีคะแนนความก้าวหน้าสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 25 ของคะแนนเต็มที่กำหนดไว้จะเห็นได้ว่าทักษะที่มุ่งพัฒนาให้เด็กปฐมวัย 3 ขวบ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเปรียบเทียบ 2) ด้านการจำแนกจัดกลุ่ม 3) ด้านการเรียงลำดับ 4) ด้านการนับและรู้ค่าของจำนวนตัวเลข 1-10 และ 5) ด้านมิติสัมพันธ์มีการพัฒนาที่สูงขึ้นทุกด้าน และจากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการเล่นเกมการศึกษาอยู่ในระดับดีทุกด้าน อันได้แก่ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือได้ตามวัย เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย เด็กสามารถเข้าใจและแก้ปัญหา มุ่งมั่นตั้งใจ ทำกิจกรรมให้สำเร็จได้สมวัย เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

คำสำคัญ :ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์กิจกรรมเกมการศึกษาเด็กปฐมวัย

โพสต์โดย ครูอาร์ต : [11 ส.ค. 2563 เวลา 07:57 น.]
อ่าน [867] ไอพี : 223.205.247.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ