ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล

ผู้ประเมิน นายภูธร พวงสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

ปีการศึกษา 2562

การประเมินโครงการโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) ของโครงการโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน 3 ประเด็น คือ 4.1) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 4.2) เพื่อประเมินผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 4.3) เพื่อประเมินผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 94 คน ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 47 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมิน ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านบริบท มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.93 ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.85 ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.87 ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.82 ฉบับที่ 5 แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.83 แบบบันทึกทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบบันทึกผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) และแบบบันทึกผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ข้อ อยู่ในระดับมาก จำนวน 9 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 5 ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ร่วมประชุมวางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายในการนิเทศ โดยระบุถึงการให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างชัดเจน ( = 4.57) รองลงมาคือ ข้อ 8 การกำหนดเป้าหมาย วิธีการดำเนินการและระยะเวลาของโครงการ มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้ ( = 4.48) และข้อ 9 การจัดบรรยากาศมีความเหมาะสม สร้างความร่วมมือประสานงานระหว่างบุคลากรในการดำเนินงาน( = 4.46)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ข้อ อยู่ในระดับมาก จำนวน 9 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 2 โครงการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด ( = 4.55) รองลงมาคือ ข้อ 4 ผู้บริหารและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความสามารถในการดำเนินโครงการ ( = 4.49) และข้อ 3 ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ประชุมปรึกษาหารือ ชี้แจงในการปฏิบัติงานร่วมกัน ( = 4.43)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือข้อ 6 ใช้หลักการนิเทศภายในโดยการสร้างความมีมนุษยสัมพันธ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ( = 4.42) รองลงมาคือ ข้อ 7 ผู้ให้การนิเทศภายในได้มีการปฏิบัติการนิเทศ มีการปรับวิธีการนิเทศภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ( = 4.40) และข้อ 9 การนิเทศ กำกับติดตามการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ ( = 4.33)

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล พบว่า มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 1 ข้อ อยู่ในระดับมาก จำนวน 9 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 10 สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษากำหนด ( = 4.53) รองลงมาคือ ข้อ 3 ครูผู้สอนมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยมีการบูรณาการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ( = 4.48) และข้อ 5 ครูผู้สอนนำผลการนิเทศมาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ( = 4.41) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน 3 ประเด็น ดังนี้

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 1.69 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น จำนวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 7.10 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3.62 และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 2.58 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจำนวน 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา คะแนนเฉลี่ยต่ำลงร้อยละ 4.71

4.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 โดยมีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 3.23 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น คือ ด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 10.51 ส่วนด้านความสามารถที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลง คือ ด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยต่ำลงร้อยละ 4.06

4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 โดยมีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 13.13 เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น จำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 54.38 และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 12.54 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจำนวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) คะแนนเฉลี่ยต่ำลงร้อยละ 9.73 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยต่ำลงร้อยละ 4.69

5. ผลการประเมินด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการนิเทศภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล พบว่า มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก จำนวน 8 ข้อ สำหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 10 โครงการนี้ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนระหว่าง ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชนเป็นอย่างดี ( = 4.60) รองลงมาคือ ข้อ 6 กิจกรรมต่างๆ ในโครงการมีความหลากหลายน่าสนใจ ครูผู้สอนสามารถนำไปพัฒนาให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้อย่างสม่ำเสมอ ( = 4.52) และข้อ 3 ผู้บริหาร ได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายยุทธศาสตร์ในการนิเทศภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในโรงเรียน ( = 4.49)

โพสต์โดย ครูตั้ม : [10 ส.ค. 2563 เวลา 07:57 น.]
อ่าน [791] ไอพี : 124.122.63.255
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ