ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสายะ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (PAOR) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประ

ชื่อเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสายะ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (PAOR) สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

ผู้ศึกษา นางปาตีเม๊าะ หะยีลาเต๊ะ

สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสายะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

บทคัดย่อ

รายงานการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสายะ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (PAOR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ๒) เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสายะ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (PAOR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ และ๓) เพื่อติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสายะ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (PAOR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านสายะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้แก่ ผู้บริหารและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านสายะ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

ผลการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านสายะ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (PAOR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ พบว่า นักเรียนขาดความมีวินัยในตนเอง นักเรียนบางส่วน ยังฝ่าฝืนระเบียบของโรงเรียน มาโรงเรียนสาย เมื่อทำความผิดไม่ยอมรับผิด เก็บสิ่งของได้ก็ไม่มาแจ้งครู หยิบของของผู้อื่นไปโดยไม่ได้รับอนุญาต นักเรียนไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นต้องย้ำเตือนอยู่เสมอ ไม่มี จิตสาธารณะ และเมื่อถึงกำหนดเวลาส่งงานเร่งรีบทำให้เสร็จๆ เท่านั้น

ผลการศึกษาแนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสายะ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (PAOR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ พบว่า แนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน คือ โครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสายะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ประกอบด้วยกิจกรรม กิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ผลการประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสายะ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม (PAOR) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ โดยครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = ๓.๙๖,  = ๐.๖๙) เมื่อพิจารณารายด้าน ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านมีวินัย ( = ๔.๐๔,  = ๐.๗๘)

ผลการประเมินโครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสายะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ พบว่า ผลการประเมิน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๓,  = ๐.๗๖) เมื่อจำแนกเป็นด้าน พบว่า ด้านบริบท (Context) ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด (  = ๔.๕๘,  =๐ .๗๓) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๑,  = ๐.๗๖) ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = ๔.๕๓,  = ๐.๘๐) ด้านผลผลิต (Product) ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = ๔.๕๑,  = ๐.๗๓)

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านสายะ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๓,  = ๐.๖๒) เรียงลำดับตามผู้ให้ข้อมูลจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๙,  = ๐.๖๒) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๓๐,  = ๐.๔๖) และครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = ๔.๑๗,  = ๐.๗๗)

โพสต์โดย นุลรีซาน : [10 ส.ค. 2563 เวลา 03:46 น.]
อ่าน [780] ไอพี : 27.55.65.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ