ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการ ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ปีการศึกษา 2562

เรื่อง ปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการ

ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ปีการศึกษา 2562

ผู้ศึกษา ลือชา คงรุ่ง

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการ ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครู ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสนับสนุน การบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน ซึ่งเกิดจากการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ก่อนและหลังการศึกษา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา อยู่ในบริบทโรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ในปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยแยกเป็นกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1) ครู จำนวน 15 คน 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 70 คน 3) ผู้ปกครองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 70 คน 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล

1. แบบสอบถามปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบรรยากาศองค์กร 2) ด้านวัฒนธรรมองค์กร 3) ด้านโครงสร้างองค์กร 4) ด้านภาวะผู้นำทางวิชาการ มีจำนวน ข้อคำถามด้านละ 10 ข้อ จำนวน 4 ด้าน รวมเป็น 40 ข้อ

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน โดยมีองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ 1) การสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน 2) การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน 3) การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ 4) การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน และ 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล มีจำนวนคำถาม รวมเป็น 24 ข้อ

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูในการสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมีองค์ประกอบ 7 ด้าน คือ 1) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2) การวัดผลและประเมินผลและงานทะเบียนเทียบโอนผลการเรียน 3) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 5) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 6) การนิเทศการศึกษา 7) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีจำนวนคำถามด้านละ 3 ข้อ จำนวน 7 ด้าน รวมเป็น 21 ข้อ

4. แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการ โดยมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ (1) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและ มีสุนทรียภาพ (2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (3) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ในตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (4) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล (5) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และ (6) ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมี เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีประเด็นคำถามปลายปิด ด้านละ 3 ข้อ จำนวน 6 ด้าน รวมเป็น 18 ข้อ

สรุปผลการศึกษา

1. ปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครู มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.69 S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่

ด้านวัฒนธรรมองค์กร ( = 4.72 S.D. = 0.49 ) รองลงมาด้านภาวะผู้นำทางวิชาการ ( = 4.70 S.D. = .0.45 ) และด้านบรรยากาศองค์กร ( = 4.69 S.D. = 0.46) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ( = 4.65 S.D. = 0.46 ) เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1

โดยเมื่อพิจารณาแต่ละด้านเป็นรายข้อ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้

1.1 ปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ปีการศึกษา 2562 ด้านบรรยากาศองค์กร พบว่า บรรยากาศในองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน เกิดผลต่อการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่า = 4.69 และค่า S.D. = 0.46

1.2 ปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ปีการศึกษา 2562 ด้านวัฒนธรรมองค์กรพบว่า วัฒนธรรมองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน เกิดผลต่อการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คือ มีค่า = 4.72 และค่า S.D. = 0.49

1.3 ปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ปีการศึกษา 2562 ด้านโครงสร้างองค์กรพบว่า โครงสร้างองค์กร เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน เกิดผลต่อการปฏิบัติงานของครู โดยภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คือ มีค่า = 4.65 และค่า S.D. = 0.46

1.4 ปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย ปีการศึกษา 2562 ด้านภาวะผู้นำทางวิชาการ พบว่า ภาวะผู้นำทางวิชาการ เป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้อประโยชน์ต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยภาพรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด คือ มีค่า = 4.70 และ S.D. = 0.45)

2. ความคิดเห็นของครูการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน พบว่า องค์ประกอบหลักของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันและ

การประยุกต์ใช้ความรู้ การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล เกิดผลต่อการปฏิบัติงานของครูในการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ทำให้ครูมีทัศนคติที่ดี มีความพร้อมที่จะสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งในภาพรวม พบว่า ระดับความคิดเห็นของครูมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดโดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านที่ 3 การเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ ( = 4.50 S.D. = 0.48) รองลงมา คือ ด้านที่ 1 การสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน ( = 4.56 S.D. = 0.51) ด้านที่ 2 การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน ( = 4.56 S.D. = 0.51) ด้านที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ( = 4.56 S.D. = 0.51) และ ด้านที่ 4 การมีเงื่อนไขที่สนับสนุน ตามลำดับ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

โดยเมื่อพิจารณาแต่ละด้านเป็นรายข้อ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้

2.1 ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยภาพรวมรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( = 4.56 S.D. = 0.51) นั่นแสดงว่า ในการบริหารวิชาการ ผู้บริหารและครูมีส่วนที่เอื้อประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการบริหารวิชาการให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียน

2.2 ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยภาพรวมรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( = 4.56 S.D. = 0.51) นั่นแสดงว่า ในการบริหารวิชาการ ผู้บริหารและครูมีส่วนที่เอื้อประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการบริหารวิชาการให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียน

2.3 ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการด้านการเรียนรู้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู้ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 S.D. = 0.51) นั่นแสดงว่า ในการบริหารวิชาการ ผู้บริหารและครูมีส่วนที่เอื้อประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการบริหารวิชาการให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียน

2.4 ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยภาพรวมรายข้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ( = 4.50 S.D. = 0.48) นั่นแสดงว่า ในการบริหารวิชาการ ผู้บริหารและครูมีส่วนที่เอื้อประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการบริหารวิชาการให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียน

2.5 ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อการมีเงื่อนไขที่สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยภาพรวมรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.56 S.D. = 0.51) นั่นแสดงว่า ในการบริหารวิชาการ ผู้บริหารและครูมีส่วนที่เอื้อประโยชน์ สนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการบริหารวิชาการให้เกิดผลต่อคุณภาพผู้เรียน

3. ความคิดเห็นของครูในการสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า ความคิดเห็นของครูในการสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในภาพรวม ก่อนการศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 3.37 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 และหลังการศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.60 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.45 นั่นแสดงว่า ความคิดเห็นของครูในการสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีผลต่อการปฏิบัติงานของครู ทำให้ครูมีความพร้อม มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ในการสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียน ที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของความคิดเห็นของครูในการสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบว่า หลังการศึกษาสูงกว่าก่อนการศึกษา และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในการสนับสนุนการบริหารวิชาการ ที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพก่อนและหลังการศึกษา โดยใช้ t- test พบว่า ความคิดเห็นของครูในการสนับสนุนการบริหารวิชาการที่มีต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หลังการศึกษาสูงกว่าก่อนการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3

4. ความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมากถึงมากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 และเมื่อศึกษาความพึงพอใจจากประชากรกลุ่มเป้าหมายแยกเป็นรายกลุ่ม ดังนี้

4.1 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.50 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 0.49 และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

4.2 ระดับความพึงพอใจของครู ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.57 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.48 และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่าครู มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

4.3 ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากปัจจัยต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการบริหารวิชาการอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.61 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.50 และเมื่อวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในทุกด้าน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

โพสต์โดย ศิริ : [8 ส.ค. 2563 เวลา 11:25 น.]
อ่าน [1570] ไอพี : 125.25.245.185
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ