ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ๑) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ สำหรับการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ๒) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๓) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ๔) เปรียบเทียบความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ระหว่างก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ๕) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ระยะที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๘ คน ระยะที่ ๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓/๓

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองยโสธร จำนวน ๓๐ คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้วิธีการ

จับสลาก และใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย

๑) แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ๒) แบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ๓) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ จำนวน ๒๘ แผน ๔) แบบทดสอบวัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์ จำนวน ๒๘ ข้อ ค่าความยากง่าย ตั้งแต่ ๐.๓๗ - ๐.๖๗ ค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ ๐.๒๑ - ๐.๗๗ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๖ และ ๓) แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน ๑๐ ข้อ

มีอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ ๐.๓๓ - ๐.๗๙ และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๓ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วย t-test (Dependent Sample)

ผลการวิจัยพบว่า

๑. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่า

๑) การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมด้วยการเล่น การ

แสดงออก และการปฏิบัติจริง ๒) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดในชั้นเรียนมุ่งสนองตอบความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยให้นักเรียนได้กระทำและเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ๓) กระบวนการที่ช่วยส่งเสริมความพร้อมทางคณิตศาสตร์ คือการจัดกิจกรรมด้วยการพัฒนาด้านสติปัญญาของนักเรียน ๔) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ควรจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับพัฒนาสติปัญญาด้านต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถทางสติปัญญาที่ตนเองถนัดและสนใจ

๒. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ ๘๔.๔๗/๘๓.๘๑ ซึ่งถือว่า แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ที่ตั้งไว้

๓. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี

พหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ มีค่าเท่ากับ ๐.๗๕๙๗ซึ่งแสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๗

๔. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี

พหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ มีความพร้อมทางคณิตศาสตร์เฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .๐๕

๕. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์

การเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ครูปู : [3 ส.ค. 2563 เวลา 11:54 น.]
อ่าน [690] ไอพี : 223.204.16.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ