ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ผู้ประเมิน เจริญ บัวลี

ปีที่ประเมิน ปีการศึกษา 2561

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ประเมินโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (2) ศึกษาผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี แยกออกเป็น ผู้บริหาร จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ยกเว้นผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนครูซึ่งมีอยู่ในกลุ่มผู้บริหารและครู) และครูผู้สอน จำนวน 110 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) นักเรียน จำนวน 327 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 327 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางของเครซี่และมอรแกน รวมทั้งสิ้น 780 คน แล้วทำการสุ่มตามระดับชั้นอย่างมีสัดส่วน (Proportion Stratified Random Sampling) ให้กระจายตามระดับชั้น คือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ให้ได้จำนวนที่ครบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ (โดยกำหนดให้นักเรียน 1 คน มีผู้ปกครอง 1 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 การประเมินก่อนดำเนินโครงการ สำหรับ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 การประเมินระหว่างดำเนินโครงการ สำหรับ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 3 แบบประเมินกิจกรรมตามโครงการ สำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 4 การประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการ สำหรับ ผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 5 การประเมินโครงการด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณภาพของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สำหรับนักเรียน ฉบับที่ 6 ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ สำหรับนักเรียน ฉบับที่ 7 ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ สำหรับผู้ปกครองนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้านและระดับมาก 2 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านบริบท รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต

2. ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้านและระดับมาก 2 ด้าน เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านการวางแผน (Plan) รองลงมาคือ ด้านการปฏิบัติ (D) และด้านการตรวจสอบ (C)

3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและขุมซน รองลงมาคือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ กับครูที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เช่น กิจกรรมรักการอ่าน/นักเรียนแสดงความสามารถทางศิลปะ กีฬา ดนตรี

4. ผลความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมในดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี รองลงมาคือ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจากแหล่งอื่นๆ เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจพัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และหลังดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาร่มรื่น น่าอยู่ เหมาะต่อการเรียนจัดการเรียนการสอน

โพสต์โดย roen : [3 ส.ค. 2563 เวลา 11:10 น.]
อ่าน [697] ไอพี : 58.11.242.66
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ