ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ชื่อเรื่อง รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้าน

ดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ผู้รายงาน นางสุภาพร นพบุรี

รายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 130 คน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ คน ผู้ปกครอง จำนวน 76 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

4 - 6 จำนวน 38 คน โดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (R.V.Krejcie & D.W.M0rgan อ้างใน

บุญชม ศรีสะอาด 2545) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อรายงานผลโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนในรูปความเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ สรุปรายงานผลได้ ดังนี้

การดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและตอเนื่อง โดยเริ่มจากศึกษาและวิเคราะห

ขอมูลที่เกี่ยวข้อง กําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกับคณะครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน นักเรียน และกําหนดวิธีการดำเนินการในการแกปญหาและพัฒนา มีการนิเทศและติดตามผลระหว่างการดำเนินงาน มีการแกไขปญหาเมื่อพบขอบกพร่อง โดยไดรับความรวมมือจากกผู้ที่เกี่ยวของเปนอย่างดี ทําใหการดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน บรรลุตามเป้าหมาย นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงใหเห็นวาโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นโครงการที่มีคุณคาและมี

ประโยชน สามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี

จากการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนทำให้เกิดผล ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท

โรงเรียนบ้านดงสักงาม ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระพุทธบาทผาหนาม อ.ลี้ จ.ลำพูน และตั้งอยู่ในหมู่บ้านผาหนาม ดงสักงาม ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความสงบเงียบ เรียบร้อย ชาวบ้านและชุมชนมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา เป็นเมืองบุญแห่งอำเภอลี้ ดังนั้นสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนจึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน มีความร่มรื่นเย็นสบายด้วยอาคารไม้ มีต้นไม้ปกคลุม มีความสวยงาม กว้างขวาง คณะครูบุคลากรมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนจึงสามารถสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนในทุกด้าน ทำให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

๒. ด้านปัจจัยนำเข้า

สภาพโรงเรียนบ้านดงสักงาม อ.ลี้ จ.ลำพูน มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น มีป้ายคติธรรม คำขวัญคุณธรรมจริยธรรมตามสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน มีบุคลากรและคณะกรรมการดำเนินการที่มีความสามารถและเพียงพอต่อการดำเนินการโครงการและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

3. ด้านกระบวนการ

มีการจัดทำกรอบแนวคิดและกำหนดจุดพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ มีการวิเคราะห์และนำผลรายงานผลมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดในโครงการตามขั้นตอนทุกกิจกรรม และมีการนิเทศ ติดตาม กำกับ การดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ โดยโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน บ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการในหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ การสอดแทรกในการสอนรายวิชาต่าง ๆ การสอดแทรกในการนำเข้าสู่บทเรียนและการสอดแทรกในกิจกรรมหรือเนื้อหา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง ได้แก่ การอบรมหน้าเสาธงตอนเช้าและตอนเย็น การเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม การเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่นักเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบูรณาการกับวิถีชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน ได้แก่ จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน เช่น การออมทรัพย์ บันทึกความดี กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

4. ด้านผลผลิต

จากการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียน บ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และอยู่อย่างพอเพียง

ผลตามแบบรายงานการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรกคือ ด้านผลผลิต รองลงมาเป็นด้านปัจจัยนำเข้า ถัดมาเป็นด้านกระบวนการ และด้านสภาวะแวดล้อมหรือบริบท เป็นลำดับสุดท้าย

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านดงสักงาม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับจากมากที่สุดไปหาน้อย พบว่า ลำดับแรก คือ มีความพึงพอใจในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงสักงาม พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รองลงมาเป็นด้านกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ

โพสต์โดย ปุ้ย : [31 ก.ค. 2563 เวลา 10:45 น.]
อ่าน [774] ไอพี : 110.171.183.56
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ