ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล

วัดท่าโพธิ์

ชื่อผู้วิจัย สุบา อะคะยี ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียน

เทศบาลวัดท่าโพธิ์

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านอ่านภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านอ่านภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ

การอ่านอ่านภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านอ่านภาษาไทยโดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 110 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4/2โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์ จำนวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจับฉลากด้วยการใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

เครื่องมือใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ การอ่านภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลังการทดลอง (One Group Pretest-Posttest Design) ดำเนินการทดลองโดยการทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบคุณภาพแล้ว เมื่อดำเนินการทดลองครบ 15 แผน 15 ชั่วโมง จึงทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ จากนั้นนำผลการทดลองมาเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ การอ่านภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test Dependent) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ การอ่านภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้การวิเคราะห์ แนะนำเสนอผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำเสนอข้อมูลในรูปของตารางและความเรียง

ผลการวิจัยพบว่า

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ การอ่านภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

1.ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริม

ทักษะ การอ่านภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบปัญหาที่ตัวนักเรียน นักเรียนฝึกทักษะการอ่านและการฟังค่อนข้างน้อย ส่งผลให้นักเรียนขาดความมั่นใจ เนื่องจากสภาพที่ตั้งของชุมชน และสภาพพื้นฐานครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวิตที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควร ทำให้นักเรียนไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องใช้ภาษาไทยมีน้อย ส่งผลทำให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ไม่เห็นความสำคัญในการเรียนภาษาไทย ปัญหาเกิดจากครู ครูเน้นการสอนเนื้อหาเป็นสำคัญ และใช้การบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ครูไม่เน้นกระบวนการให้นักเรียนปฏิบัติจริง ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่จะหาองค์ความรู้ใหม่ ที่ทำให้นักเรียนเกิดการคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ประกอบกับครูต้องรับผิดชอบงานอื่นๆ จำนวน ซึ่งมีภาระงานรับผิดชอบตลอดปีการศึกษา จึงทำให้มีเวลาสำหรับเตรียมการสอนน้อยลง

2.ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริม

ทักษะการอ่านภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 การจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 92.36/88.33 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

3.ผลการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการอ่าน

ภาษาไทยโดยการจัดการการเรียนรู้แบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สุบา : [1 มิ.ย. 2563 เวลา 20:58 น.]
อ่าน [659] ไอพี : 1.0.154.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ