ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เพื่อความ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus

ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เพื่อความเข้าใจ ทักษะการคิด และกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที 4

ผู้วิจัย นางสาววารุณี หนองห้าง

หน่วยงาน โรงเรียนหนองห้างพิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่ศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการคิด และกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 2)เพื่อทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค

KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการคิด และกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 2.1) ศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ โดยนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจร้อยละ 70 ขึ้นไป 2.2) ศึกษาทักษะการคิดของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ โดยนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนทักษะการคิดร้อยละ 70 ขึ้นไป 2.3) เพื่อศึกษากระบวนการกลุ่มของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ ดอกซ์ และ 2.4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ ดอกซ์ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ทักษะการคิด และกระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีโดยให้การทดลอง 1 ครั้ง (One – Shot Case Study) กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 20 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ 2) แบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ 3) แบบประเมินทักษะการคิด และ 4) แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม และ 5)แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของ เมอร์ดอกซ์ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้ หลักการตอบสนอง ระบบสังคม สิ่งสนับสนุน ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Reviewing Knowledge :R) ขั้นการทำความเข้าใจคำศัพท์ (Understanding Vocabulary : U ) ขั้นอ่านเนื้อเรื่องหรือบทอ่าน (Reading the text :R ) ขั้นถ่ายโอนข้อมูล (Transferring to Mapping : T ) และขั้นสรุปและประเมินผล (Summarizing : S ) ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 78.44/77.04

2. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 21.95 คิดเป็นร้อยละ73.17 เมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าผ่านเกณฑ์ทั้งจำนวนนักเรียนและคะแนน

3. คะแนนความสามารถด้านทักษะการคิดของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบ

การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWL plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ มีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 และมีคะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 22.40 คิดเป็นร้อยละ 74.67 เมื่อนำไปเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าผ่านเกณฑ์ทั้งจำนวนนักเรียนและคะแนน

4. กระบวนการกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 โรงเรียนหนองห้างพิทยา ที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ อยู่ในระดับดี

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค KWL

plus ร่วมกับวิธีการสอนของเมอร์ดอกซ์ อยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย วิภา : [23 พ.ค. 2563 เวลา 09:19 น.]
อ่าน [745] ไอพี : 223.24.168.111
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ