ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

สุนิสา ชมภูฆัง. (2561) แนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่อง

เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงาน

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

บทคัดย่อ

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เป็นศึกษาโดยใช้รูปแบบการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method) การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อพัฒนาแนวทาง การส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อแนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 390 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน แบบสอบถามแนวทางการส่งเสริม และแบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นในการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝-Coefficient) ทั้งฉบับเท่ากับ .89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. สภาพปัจจุบันของการส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี มีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเสนอขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“รางวัลคุรุสดุดี” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเสนอขอรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น และมีการประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 และให้การบริการในระดับปานกลาง ลำดับสุดท้าย คือ การติดต่อประสานงานกับคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีได้สะดวกและรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17

2. แนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

2.1) ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า แนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี พบว่า การส่งเสริมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ด้านที่มีการปฏิบัติในระดับมาก คือ งานให้บริการด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“รางวัลคุรุสดุดี” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 รองลงมา คือ ด้านงานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 งานวันครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ตามลำดับ

2.2) ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่าแนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ควรมีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง มีแบบฟอร์มเอกสารเป็นตัวอย่างในกรอกเพื่อขอรับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน มีคู่มือที่เป็นแนวทางเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

3. ความพึงพอใจต่อแนวทางการส่งเสริมเพื่อขอรับรางวัลและเครื่องหมายการยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของคุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี รวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ด้านที่มีความพึงพอใจมาก คือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้การบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมา คือด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 และด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ควรมีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูแก่สาธารณชนให้มากขึ้น โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติควรเน้นครูที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน ไม่ควรเน้นการประเมินจากเอกสารเป็นหลัก ควรมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสัมมนา เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เช่น นิทรรศการต่าง ๆ นิทรรศการของครูที่ได้รับรางวัลระดับชาติ นิทรรศการผลงานรางวัลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของคุรุสภา และควรเพิ่มช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย

และทั่วถึง โดยเฉพาะผ่านสื่อออนไลน์ (Social Media)

โพสต์โดย สุนิสา : [4 พ.ค. 2563 เวลา 02:18 น.]
อ่าน [734] ไอพี : 1.20.160.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ