ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• วิจัยในชั้นเรียน วิเคราะห์โจทย์การคูณ ป.3

การวิจัยในชั้นเรียน

1. เรื่อง พัฒนาทักษะการพัฒนาการสร้าง และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง

2. ความสำคัญและที่มา

ในการพัฒนาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการพัฒนาที่เน้นการสอน เพื่อพัฒนาในด้านทักษะ และวิธีในการคิดคำนวณเป็นพื้นฐานในการศึกษาความรู้ ในการสอนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านความสามารถการสร้างโจทย์ปัญหา และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณยังต่ำกว่าทักษะอื่น ๆทั้งนี้เกิดจากสาเหตุสำคัญ คือ นักเรียนไม่รู้หลักการสังเกตว่าโจทย์ปัญหาการคูณมีข้อสังเกตคืออะไร และไม่สามารถนำสิ่งที่กำหนดมาให้มาสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง และจากการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาในด้านการสร้างโจทย์ปัญหา และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ ดังนั้นผู้ทำการวิจัยจึงหาวิธีการดำเนินการเพื่อที่จะแก้ปัญหา และพัฒนาให้นักเรียนเกิดทักษะในด้านการสร้างโจทย์ปัญหาสร้าง และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ ให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ดังนั้นในการพัฒนาครั้งนี้จะใช้วิธีการประเมินนักเรียนปกติ จำนวน 25 คน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3. จุดมุ่งหมาย

เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ ด้วยวิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ตัวแปรที่ศึกษา

- ตัวแปรต้น

1. วิธีการสอนตามปกติ

2. ชุดฝึกทักษะการสร้างโจทย์ปัญหา และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ

3. การตรวจแบบฝึกหัด

- ตัวแปรตาม

1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

2. ทักษะการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

5. กรอบแนวคิดในการทำวิจัย

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 มีทักษะในการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 สามารถบอกได้ว่าโจทย์ปัญหาการคูณ มีหลักการสังเกต

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 สามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณได้อย่างถูกต้อง

4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพื่อที่จะให้การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

7. ขอบเขตของการวิจัย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง จำนวน 25 คน ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2562

8. วิธีดำเนินการวิจัย

- ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

- เขียนเค้าโครงการทำวิจัย

- จัดเตรียมเอกสารแบบทดสอบ

- ปรับแผนการสอนให้สอดคล้องกับงานวิจัย

- เตรียมการสอนตามแบบแผนที่ปรับเปลี่ยน

- สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสบการณ์และใช้เทคนิคการทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายโดยใช้สื่อภาพ เพื่อส่งเสริมการทำแบบฝึกหัด

- ทำแบบฝึกเสริมทักษะ

- สรุปผล ประเมินผล

ตารางที่ 1 การพัฒนาการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ที่ ชื่อ-นามสกุล ครั้งที่ 1

(2 ข้อ)

ครั้งที่ 2

(2ข้อ)

ครั้งที่ 3

(2ข้อ)

ครั้งที่ 4

(3ข้อ)

ครั้งที่ 5

(3ข้อ)

ครั้งที่ 6

(3ข้อ)

สรุปคิดเป็นร้อยละ

1 ด.ช.พงศกร ศรีพูล 0 1 1 2 2 3 60.00

2 ด.ช.รณกร คล้ายสุวรรณ 0 0 2 2 3 3 66.67

3 ด.ช.เตชิต ศรีมาศ 1 1 2 2 3 3 80.00

4 ด.ช.ปราเมศ ยินดีสุข 0 0 1 1 1 2 33.33

5 ด.ช.ณัฏฐกร ทัดศรี 0 0 1 2 1 3 46.67

6 ด.ช.ณฐกร สุขประเสริฐ 0 1 0 1 2 2 40.00

7 ด.ช. ถิรวัฒน์ สร้างวัด 0 0 1 1 1 2 33.33

8 ด.ช. บวรสิทธิ์ เปลี่ยนศรี 0 1 1 2 2 3 60.00

9 ด.ช.ปรเมศวร์ เพิ่มพูล 0 1 1 1 2 3 53.33

10 ด.ช.พลกฤต แพ่งพนม 1 2 2 2 3 3 86.67

11 ด.ช.ตะวัน มะหันตะ 0 1 1 1 2 3 53.33

12 ด.ช.รัชชานนท์ อัคฮาด 0 0 1 1 1 2 33.33

13 ด.ญ.พรพิมล เถื่อนสุข 0 1 2 2 2 2 60.00

14 ด.ญ.ภคพร ผิวบาง 0 0 1 1 1 1 26.67

15 ด.ญ.ลภัสกร ฤทธิรณ 1 1 2 2 3 2 73.33

16 ด.ญ.ลภัสสินี พลพวก 0 1 1 2 2 3 60.00

17 ด.ญ.ชรินทิพย์ อุดมฤทธิ์ 0 1 1 1 2 2 46.67

18 ด.ญ.ณัฐนิดา นพเกตุ 0 1 2 2 2 2 60.00

19 ด.ญ.วิชุดา ขจรงาม 0 1 2 2 2 3 66.67

20 ด.ญ.พิมพ์รภัทร จันทร์ปัญญา 0 1 1 2 2 2 53.33

21 ด.ญ.โยษิตา จันสด 0 1 1 1 2 2 46.67

22 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พันธุลา 1 1 2 2 2 3 73.33

23 ด.ญ.อัญชรีพร แสงเลิศล้ำ 1 1 2 2 3 3 80.00

24 ด.ญ.ชวัลรัตน์ วงศ์กนก 0 1 1 2 2 2 53.33

25 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา นวลบุตรดี 0 0 1 1 1 2 33.33

ตารางที่ 2 การพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ที่ ชื่อ-นามสกุล ครั้งที่ 1

2 ข้อ

ครั้งที่ 2

(2ข้อ)

ครั้งที่ 3

(2ข้อ)

ครั้งที่ 4

(3ข้อ)

ครั้งที่ 5

(3ข้อ)

ครั้งที่ 6

(3ข้อ)

สรุปคิดเป็นร้อยละ

1 ด.ช.พงศกร ศรีพูล 1 1 2 2 2 3 73.33

2 ด.ช.รณกร คล้ายสุวรรณ 1 1 1 2 2 3 66.67

3 ด.ช.เตชิต ศรีมาศ 1 2 2 2 3 3 86.67

4 ด.ช.ปราเมศ ยินดีสุข 0 1 1 1 2 2 46.67

5 ด.ช.ณัฏฐกร ทัดศรี 1 1 2 2 2 3 73.33

6 ด.ช.ณฐกร สุขประเสริฐ 0 1 1 2 2 2 53.33

7 ด.ช. ถิรวัฒน์ สร้างวัด 0 1 1 2 2 1 46.67

8 ด.ช. บวรสิทธิ์ เปลี่ยนศรี 1 1 2 2 3 2 73.33

9 ด.ช.ปรเมศวร์ เพิ่มพูล 0 1 1 2 2 2 53.33

10 ด.ช.พลกฤต แพ่งพนม 2 2 2 2 3 3 93.33

11 ด.ช.ตะวัน มะหันตะ 1 1 1 2 1 2 53.33

12 ด.ช.รัชชานนท์ อัคฮาด 0 1 1 1 2 2 46.67

13 ด.ญ.พรพิมล เถื่อนสุข 1 1 2 2 3 3 80.00

14 ด.ญ.ภคพร ผิวบาง 0 0 1 1 1 2 33.33

15 ด.ญ.ลภัสกร ฤทธิรณ 1 2 2 2 2 3 80.00

16 ด.ญ.ลภัสสินี พลพวก 0 1 2 2 2 2 60.00

17 ด.ญ.ชรินทิพย์ อุดมฤทธิ์ 0 1 1 2 2 2 53.33

18 ด.ญ.ณัฐนิดา นพเกตุ 0 1 2 2 2 2 60.00

19 ด.ญ.วิชุดา ขจรงาม 0 1 2 2 2 3 66.67

20 ด.ญ.พิมพ์รภัทร จันทร์ปัญญา 0 1 2 2 2 2 60.00

21 ด.ญ.โยษิตา จันสด 0 1 1 1 2 2 46.67

22 ด.ญ.จุฑาทิพย์ พันธุลา 1 1 2 2 3 3 80.00

23 ด.ญ.อัญชรีพร แสงเลิศล้ำ 1 2 2 3 3 3 93.33

24 ด.ญ.ชวัลรัตน์ วงศ์กนก 0 1 1 2 2 2 53.33

25 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา นวลบุตรดี 0 1 1 1 2 2 46.67

วิเคราะห์ผลได้ดังนี้

จากตารางที่ 1 การพัฒนาการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง จำนวน 25 คน พบว่า นักเรียนยังสร้างโจทย์ปัญหาการคูณไม่ถึงร้อยละ 50 จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 และนักเรียนจำนวน 9 คนนี้จะได้รับการฝึกทักษะเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้ และมีทักษะในการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณอย่างคงทนถาวร

จากตารางที่ 2 การพัฒนาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง จำนวน 25 คน พบว่า นักเรียนยังวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณไม่ถึงร้อยละ 50 จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และนักเรียนจำนวน 6 คนนี้จะได้รับการฝึกทักษะเพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้ และมีทักษะในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณอย่างคงทนถาวร

สรุปผล

จากการทำวิจัย เรื่อง พัฒนาทักษะการพัฒนาการสร้าง และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียชุมชนวัดหนองตำลึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

พบว่านักเรียนทุกคนมีพัฒนาการมีพัฒนาการด้านทักษะการพัฒนาการสร้าง และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ ดีขึ้น

ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย

จากการทำวิจัย เรื่อง พัฒนาทักษะการพัฒนาการสร้าง และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ ในครั้งนี้ สามารถฝึกให้นักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีปัญหาด้านการสร้างโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณได้โดยการใช้แบบฝึกทักษะให้นักเรียนฝึกบ่อยๆและต่อเนื่องเป็นประจำจนเกิดความรู้และทักษะในการสร้าง และวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณ อย่างคงทนถาวร ซึ่งส่งผลให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้

โพสต์โดย นางปารย์ทิพย์ เพ็ชรประวัติ : [3 พ.ค. 2563 เวลา 11:05 น.]
อ่าน [740] ไอพี : 49.48.40.129
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ