ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกีย

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

ผู้วิจัย : นายสุภาพ เต็มรัตน์

ปีที่วิจัย : 2562

คำสำคัญ : การพัฒนารูปแบบ, คุณลักษณะอันพึงประสงค์, ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 1) เพื่อศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 4) เพื่อประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 5) เพื่อทดลองนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง 6) เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช โดยให้นักเรียนประเมินตนเอง

ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ 1) การศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ่มตัวอย่างเจาะจง ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 9 คน 2) การศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช จำนวน 293 คน ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น 3) การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 4) การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครูที่มีประสบการณ์ในงานกิจการนักเรียน โดยจะเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง จำนวน 18 คน 5) การทดลองนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของนักเรียน ไปปฏิบัติจริง 6) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มตัวอย่างเดิมจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาตัวชี้วัดและวิเคราะห์จำแนกองค์ประกอบตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ได้แก่ 1) ศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน สรุปได้ 58 ตัวชี้วัด 2) จำแนกตัวชี้วัดตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ตามองค์ประกอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย มี 20 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 2 การศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา มี 11 ตัวชี้วัด องค์ประกอบที่ 3 การเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี 17 ตัวชี้วัด และองค์ประกอบที่ 4 ความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย มี 10 ตัวชี้วัด

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมพบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดี

3. ผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 กำหนดตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช ขั้นตอนที่ 2 ยกร่างรูปแบบและประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ด้วยการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน 3 มิติ ได้แก่ 1) จัดสิ่งเร้าให้เกิดการรับรู้ มีทัศนคติที่ดี (receiving) 2) จัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เห็นคุณค่า (valuing) และ 3) พัฒนาเป็นกิจนิสัย (characterization) ขั้นตอนที่ 3 ทดลองนำรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ไปใช้ปฏิบัติตามสภาพจริง ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยศึกษาหลังการใช้รูปแบบ

4. การประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ ของรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน โดยการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมิติ และตัวแบบการประเมิน พบว่า ในทุกรายการตัวแบบการประเมินมีค่ามิติความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก และมิติความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก

5. ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช พบว่า โดยภาพรวม นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการใช้รูปแบบอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการใช้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทย พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังการใช้รูปแบบ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้รูปแบบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งโดยภาพรวมและรายองค์ประกอบ

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1. ผลการวิจัยที่ค้นพบในการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ที่ผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา จะใช้เป็นคู่มือเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนต่อไป

2. สถานศึกษาสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ

3. สถานศึกษาควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การปฏิบัติในสถานที่จริง อย่างสมดุลและต่อเนื่อง

4. สถานศึกษาควรมีการกำหนดเป็นนโยบายเกี่ยวกับ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรักความเป็นไทยของนักเรียน และกำหนดคุณลักษณะของนักเรียนให้ครอบคลุม 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ได้แก่ คุณลักษณะด้านการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย คุณลักษณะด้านการศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา คุณลักษณะด้านการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปฏิบัติตนตามพระราโชวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคุณลักษณะด้านความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะ วัฒนธรรมไทย

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป

1. ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งผลการวิจัยทำให้ได้รูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำรูปแบบไปใช้ได้ จึงควรนำรูปแบบและกรอบแนวคิดการวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านอื่น ๆ ซึ่งกิจกรรมการปลูกฝังต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวแปร ตัวชี้วัดที่จะทำการปลูกฝัง

2. ควรทำการศึกษาความพึงพอใจของครูและนักเรียนต่อรูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน

3. ควรทำการศึกษา เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักความเป็นไทยของนักเรียน ระหว่างสถานศึกษาต่าง ๆ

4. เนื่องจากการพัฒนาแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในครั้งนี้ เน้นการประเมินโดยนักเรียนประเมินตนเอง การวิจัยครั้งต่อไปอาจเพิ่มการสร้างแบบประเมินในมิติของการประเมินโดยเพื่อน หรือประเมินโดยครู ผู้ปกครอง และศึกษาความสัมพันธ์ ความสอดคล้องในแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อได้องค์ความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย สุภาพ : [2 พ.ค. 2563 เวลา 11:05 น.]
อ่าน [1321] ไอพี : 110.168.243.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ