ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้

กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

(Professional Learning Community: PLC)

โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์

ผู้วิจัย นายประจงลักษณ์ บัวกลาง

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ สังกัดกองการศึกษา

เทศบาลเมืองเมืองพลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลด้านศักยภาพของครู ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งเกิดจากการใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่ง การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลด้านสมรรถนะของนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนของโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมินตนเองของครูผู้สอนด้านศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ แบบประเมินสมรรถนะของนักเรียนรายบุคคลของโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โรงเรียน เทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา(Content Analysis)การหาค่าร้อยละ (%) การหาค่าเฉลี่ย ( ) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาค่าดัชนีประสิทธิผล ( Effectiveness Index : E.I.)

ผลการศึกษาพบว่า

1)ศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนเทศบาล

ศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มีค่าเฉลี่ยก่อนการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และหลังการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อทำการคำนวณค่าดัชนีประสิทธิผลที่เกิดจากการพัฒนา พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.78 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ทำให้ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 78

2)สมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดจาก

การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) มีค่าเฉลี่ยก่อนการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และหลังการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อทำการคำนวณค่าดัชนีประสิทธิผลที่เกิดจากการพัฒนา พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.63 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ทำนักเรียนมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับสมรรถนะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นเท่ากับร้อยละ 63

3) ความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่ครูผู้สอนมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ความพึงพอใจขั้นตอนการร่วมคิดแก้ปัญหาหรือพัฒนา รองลงมา คือ การนำแผนหรือแนวทางที่ร่วมกันคิดค้นสู่การปฏิบัติจริง,การกำหนดบทบาทของบุคคลในการทำ PLC , และการเข้าร่วมกลุ่ม ตามลำดับ ส่วนขั้นตอนที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจต่ำสุด คือ การประเมินผลและสรุปผลการนำแผนไปใช้

โพสต์โดย Aood : [6 เม.ย. 2563 เวลา 14:24 น.]
อ่าน [874] ไอพี : 182.232.63.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ