ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• วรวัช ธรรมวงศ์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาครูผู้สอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนว

สะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผู้ศึกษา วรวัช ธรรมวงศ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ปีการศึกษา 2562

บทคัดย่อ

การรายงานการพัฒนาครูผู้สอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูในโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบในเครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน จำนวน 6 โรงเรียน ที่เต็มใจและสมัครใจเข้าร่วมในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แบบสังเกต จำนวน 3 ฉบับ แบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ แบบประเมินการสอนของครูจำนวน 1 ฉบับ และแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา โดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศการสอน โดยการสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน

2. ผลการพัฒนาความสามารถด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส ในวงรอบที่ 1 ในการอบรมเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา และการเขียนแผนการจัด การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา ผู้ศึกษามีความเห็นว่า ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา ในระดับดี ได้แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนได้จริง แต่การเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา พบว่า ครูกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาได้อยู่ในระดับปรับปรุง ซึ่งดำเนินการได้ดีพอใช้ สามารถดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาได้ตามขั้นตอน โดยมีการกำหนดชื่อเรื่อง การศึกษาจุดประสงค์ วิชาหลักและวิชารองที่จะนำมาบูรณาการการตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อกำหนดเนื้อหาย่อย ซึ่งดำเนินการได้ดี มีการกระตุ้น ให้นักเรียนมีความ กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามลำดับจากง่ายไปหายาก มีการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนตามสภาพจริง แต่ครูกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 คน ประสบปัญหา ในขั้นตอนการวางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย การเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาสัมพันธ์กันไม่ชัดเจน การใช้สื่อการเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกับกิจกรรม และสื่อไม่พอเพียง ทำให้การดำเนินกระบวนการเรียนการสอนสะดุด เป็นระยะ จึงได้ดำเนินการพัฒนาต่อไปในรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ คือ ครูกลุ่มเป้าหมายได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมจากากรศึกษาค้นคว้า จากตำรา เอกสารเกี่ยวกับการเขียนแผนการ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา การแลกเปลี่ยนและการนิเทศโดย การสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน แต่เน้นประเด็นที่เป็นปัญหา ส่งผลให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษามากขึ้น สามารถเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา ได้ในระดับ ดี มีการปรับปรุง การจัดกระบวน การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษาดีขึ้น มีการกำหนดจุดมุ่งหมายในการบูรณาการตามแนวสะเต็มศึกษา มีการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามลำดับจากง่ายไปหายาก มีการประเมินความก้าวหน้าของนักเรียน ตามสภาพจริงและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ประเมินตนเอง และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ครูกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้หลากหลายและเหมาะสม กับผู้เรียน บูรณาการเชื่อมโยงเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเทคโนโลยี และวิศวกรรมเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี การใช้สื่อการเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมและมีสื่อพอเพียงในการเรียน การสอน ทำให้จัดกระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความราบรื่น ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง สังเกตเห็นว่า นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนได้เรียนรู้จาก การคิด และปฏิบัติจริง เรียนรู้จากกลุ่มและเพื่อน และเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

3. ความพึงพอใจของครูในโรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวสะเต็มศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42

โพสต์โดย เอ็ด : [8 มี.ค. 2563 เวลา 09:45 น.]
อ่าน [766] ไอพี : 171.4.230.121
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ