ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีร

บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแคนดง

จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้วิจัย นายณัฐพงษ์ ทองหล่อ

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแคนดง

จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ปีที่วิจัย 2562

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้

เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2) เพื่อดำเนินการและศึกษา

ผลการดำเนินการใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามวงจรของเคมมิสและแม็คทักการ์ท

3) เพื่อประเมินผลการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 4) เพื่อศึกษาขวัญกำลังใจของครู

และความพึงพอใจของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การสร้างกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม

การมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 การนำกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมไปใช้ตามวงจรของเคมมิสและ

แม็คทักการ์ท (Kemmis & Mc Taggart) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning)

การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผลการปฏิบัติการ (Reflection)

ระยะที่ 3 เพื่อประเมินผลการพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ระยะที่ 4 ศึกษาขวัญกำลังใจของครูและความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เครื่องที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินผลการดำเนินการโครงการ แบบสอบถามการมีส่วนร่วม แบบสอบถามขวัญกำลังใจของครู และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษา ครู ผู้ปกครอง

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์

คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การสร้างความรัก

ความศรัทธา กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และกลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์การสร้าง

ความเป็นหุ้นส่วนขององค์กร

2. การประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม

การมีส่วนร่วม จำนวน 14 โครงการ พบว่า ผลการดำเนินโครงการในวงจรที่ 1 ทั้ง 14 โครงการ

มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.49 และในวงจรที่ 2 ทั้ง 14 โครงการ

มีค่าเฉลี่ยของการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.82 โดยมีค่าเฉลี่ยของวงจรที่ 2 มากกว่า

วงจรที่ 1 ทุกโครงการ

3. ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ของครู ผู้ปกครอง

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนและหลังการใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ที่พัฒนาขึ้น พบว่า หลังการใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มากกว่าก่อนการใช้กลยุทธ์

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67

ขึ้นไปทุกด้าน

4. การเปรียบเทียบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561

และปีงบประมาณ 2562 พบว่า สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีผลการประเมินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ดีขึ้นกว่า ปีงบประมาณ 2561 ทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้

5. ผลการศึกษาขวัญกำลังใจของครูในการดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หลังการใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม พบว่า ครูมีขวัญกำลังใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.72

6. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่มีต่อคุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพการเรียนการสอน และคุณภาพผู้เรียน หลังการใช้กลยุทธ์

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมพบว่า ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจ

ต่อคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.76 คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.62 และคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.52 โดยภาพรวมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริหารจัดการ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.63

โพสต์โดย ณัฐ : [16 ก.พ. 2563 เวลา 11:54 น.]
อ่าน [757] ไอพี : 223.24.160.80
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ